Maciej STĘPIEŃ

Naczelnik

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

(III piętro)
pokoje: 404, 405
tel. 77 444 79 45,
tel. 77 444 79 46,
tel. 77 444 79 70.

kultura@brzeg-powiat.pl
sport@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Kultury i Sportu należą:

1)     w zakresie kultury – sprawy:

a) mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką kulturalną powiatu, zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie merytorycznym,

b) ustanawiania i przyznawania (w tym określania warunków, trybu i odpowiednio wysokości):

–      nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),

–      stypendiów (osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami),

c) organizowania działalności kulturalnej poprzez powiatowe instytucje kultury (w tym sprawy ich tworzenia, przekształcenia, podziału, likwidacji, powierzenia i przekazania; pełnienia roli organizatora lub współorganizatora; statutu i regulaminu organizacyjnego; dotacji; rejestrów instytucji kultury i wykazów obiektów prowadzących działalność kulturalną itp.), w tym:

–      muzea (w tym sprawy zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju; bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów; nadzoru nad muzeum; wykazu muzeów; statutu muzeum; rady muzeum itp.),

–      biblioteki (w tym sprawy tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, powierzenia, nadania statutu itp.),

 

2)     w zakresie w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej):

a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej,

d) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez uchwałę o finansowaniu wskazanego celu z zakresu sportu, oraz dotacje dla klubów sportowych

e) obsługa (w tym tworzenie i powoływanie) rady sportu,

f) ustanawianie (w tym zasad, trybu i wysokości) i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (za wyniki sportowe, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) albo wnioskowanie o ich przyznanie przez ministra

3)     w zakresie informacji i współpracy:

a) wprowadzanie materiałów na stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej, stronę internetową oraz strony w mediach społecznościowych, otrzymanych z komórek i jednostek lub ich przygotowanie i obróbka (tekstowa, audiowizualna), także do zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, informatorów i innych wydawnictw,

b) dokumentowanie udziału przedstawicieli powiatu w ważnych wydarzeniach medialnych (kronikarskie, audiowizualne),

c) przygotowanie raportu o stanie powiatu i koordynacja zbierania niezbędnych źródeł do raportu

d) koordynacja udzielania informacji mediom (prasie, radiu, telewizji, mediom internetowym), w tym stałych umownych łamów (pasm) oraz opracowywanie przemówień,

e) koordynacja partnerstwa z samorządem w kraju i za granicą, przewoźnikami transportu zbiorowego, organizacjami turystycznymi,

f) organizacja święta powiatu oraz stoisk powiatu na innych wydarzeniach,

g) sprawy udzielania patronatu,

h) sprawy ustanawiania i nadawania odznak, orderów i odznaczeń przez powiat,

i) sprawy wniosków o użycie herbu lub flagi oraz monitorowanie przestrzegania zasad ich używania,

4)     obsługa zadań i kompetencji dotyczących kombatantów i osób represjonowanych określonych w przepisach odrębnych.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę