Maciej STĘPIEŃ

Naczelnik

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

(III piętro)
pokoje: 404, 405
tel. 77 444 79 45,
tel. 77 444 79 46,
tel. 77 444 79 70.

kultura@brzeg-powiat.pl
sport@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Kultury i Sportu należą:

1)     w zakresie kultury – sprawy:

a) mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką kulturalną powiatu, zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie merytorycznym,

b) ustanawiania i przyznawania (w tym określania warunków, trybu i odpowiednio wysokości):

–      nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),

–      stypendiów (osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami),

c) organizowania działalności kulturalnej poprzez powiatowe instytucje kultury (w tym sprawy ich tworzenia, przekształcenia, podziału, likwidacji, powierzenia i przekazania; pełnienia roli organizatora lub współorganizatora; statutu i regulaminu organizacyjnego; dotacji; rejestrów instytucji kultury i wykazów obiektów prowadzących działalność kulturalną itp.), w tym:

–      muzea (w tym sprawy zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju; bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów; nadzoru nad muzeum; wykazu muzeów; statutu muzeum; rady muzeum itp.),

–      biblioteki (w tym sprawy tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, powierzenia, nadania statutu itp.),

 

2)     w zakresie w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej):

a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

c) nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej,

d) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez uchwałę o finansowaniu wskazanego celu z zakresu sportu, oraz dotacje dla klubów sportowych

e) obsługa (w tym tworzenie i powoływanie) rady sportu,

f) ustanawianie (w tym zasad, trybu i wysokości) i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (za wyniki sportowe, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) albo wnioskowanie o ich przyznanie przez ministra

3)     w zakresie informacji i współpracy:

a) wprowadzanie materiałów na stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej, stronę internetową oraz strony w mediach społecznościowych, otrzymanych z komórek i jednostek lub ich przygotowanie i obróbka (tekstowa, audiowizualna), także do zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, informatorów i innych wydawnictw,

b) dokumentowanie udziału przedstawicieli powiatu w ważnych wydarzeniach medialnych (kronikarskie, audiowizualne),

c) przygotowanie raportu o stanie powiatu i koordynacja zbierania niezbędnych źródeł do raportu

d) koordynacja udzielania informacji mediom (prasie, radiu, telewizji, mediom internetowym), w tym stałych umownych łamów (pasm) oraz opracowywanie przemówień,

e) koordynacja partnerstwa z samorządem w kraju i za granicą, przewoźnikami transportu zbiorowego, organizacjami turystycznymi,

f) organizacja święta powiatu oraz stoisk powiatu na innych wydarzeniach,

g) sprawy udzielania patronatu,

h) sprawy ustanawiania i nadawania odznak, orderów i odznaczeń przez powiat,

i) sprawy wniosków o użycie herbu lub flagi oraz monitorowanie przestrzegania zasad ich używania,

4)     obsługa zadań i kompetencji dotyczących kombatantów i osób represjonowanych określonych w przepisach odrębnych.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wydrukuj stronę