Wydział Inwestycji i Rozwoju składa się z Biura Rozwoju oraz Biura Inwestycji:

Katarzyna Dąbrowska
Kierownik Biura Rozwoju
Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 213 (II piętro)
tel. 77 549 33 14
rozwoj@brzeg-powiat.pl

Katarzyna Michalska-Foryś
Kierownik Biura Inwestycji
Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 222 (II piętro)
tel. 77 549 33 15
inwestycje@brzeg-powiat.pl

pracownik Biura Rozwoju tel. 77 549 33 06 pokój nr 218 (adres jak wyżej)
pracownik Biura Inwestycji tel. 77 549 33 01 pokój nr 218 (adres jak wyżej)

korespondencję w postaci papierowej można zostawić w Kancelarii Ogólnej (ul. Kard. Wyszyńskiego 23 pok. 221 na II piętrze albo ul. Robotnicza 20 hol na parterze) lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu – Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, albo złożyć w postaci elektronicznej przez ePUAP starostwa.

 

Do Wydziału Inwestycji i Rozwoju należą:

1)     w zakresie obiektów budowlanych powiatu:

 1. a) administracyjna i techniczna obsługa inwestycji, remontów i zadań związanych z prawidłowym pod względem techniczno-ekonomicznym funkcjonowaniem tych obiektów, w tym obsługa obowiązków i uprawnień powiatu jako inwestora;
 2. b) udział w wyborze wykonawców zadań, w tym zwłaszcza robót budowlanych,
 3. c) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań, w tym współpraca z wykonawcami,
 4. d) organizowanie rad budowy w trakcie realizacji zadań,
 5. e) organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zadań,
 6. f) wykonywanie obowiązków właściciela lub zarządcy tych obiektów w zakresie okresowych kontroli określonych w art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
 7. g) wykonywanie lub zapewnianie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych wymagających procedury zgłoszenia;

2)     w zakresie rozwoju:

 1. a) pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych dla zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację zaplanowanych zadań,
 2. b) koordynacja prowadzenia polityki rozwoju za pomocą opracowania własnych powiatowych i zaopiniowania otrzymanych zewnętrznych, odpowiednio: strategii, programów i polityk rozwoju.
  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z prawem informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
  2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
  8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
  13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

   

  Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

 

 

Wydrukuj stronę