Wydział Inwestycji i Rozwoju składa się z Biura Rozwoju oraz Biura Inwestycji:

Katarzyna Dąbrowska
Kierownik Biura Rozwoju
Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 213 (II piętro)
tel. 77 549 33 14
rozwoj@brzeg-powiat.pl

Katarzyna Michalska-Foryś
Kierownik Biura Inwestycji
Brzeg, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, pokój nr 222 (II piętro)
tel. 77 549 33 15
inwestycje@brzeg-powiat.pl

pracownik Biura Rozwoju tel. 77 549 33 06 pokój nr 218 (adres jak wyżej)
pracownik Biura Inwestycji tel. 77 549 33 01 pokój nr 218 (adres jak wyżej)

korespondencję w postaci papierowej można zostawić w Kancelarii Ogólnej (ul. Kard. Wyszyńskiego 23 pok. 221 na II piętrze albo ul. Robotnicza 20 hol na parterze) lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu – Wydział Inwestycji i Rozwoju, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, albo złożyć w postaci elektronicznej przez ePUAP starostwa.

 

Do Wydziału Inwestycji i Rozwoju należą:

1)     w zakresie obiektów budowlanych powiatu:

  1. a) administracyjna i techniczna obsługa inwestycji, remontów i zadań związanych z prawidłowym pod względem techniczno-ekonomicznym funkcjonowaniem tych obiektów, w tym obsługa obowiązków i uprawnień powiatu jako inwestora;
  2. b) udział w wyborze wykonawców zadań, w tym zwłaszcza robót budowlanych,
  3. c) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań, w tym współpraca z wykonawcami,
  4. d) organizowanie rad budowy w trakcie realizacji zadań,
  5. e) organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zadań,
  6. f) wykonywanie obowiązków właściciela lub zarządcy tych obiektów w zakresie okresowych kontroli określonych w art. 62 ust.1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
  7. g) wykonywanie lub zapewnianie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych wymagających procedury zgłoszenia;

2)     w zakresie rozwoju:

  1. a) pozyskiwanie i rozliczanie wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych dla zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację zaplanowanych zadań,
  2. b) koordynacja prowadzenia polityki rozwoju za pomocą opracowania własnych powiatowych i zaopiniowania otrzymanych zewnętrznych, odpowiednio: strategii, programów i polityk rozwoju.

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Wydrukuj stronę