Od dnia 9 lutego 2022 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji (II kadencja kończy się z upływem dnia 21 marca 2022 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), które prowadzą działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do głosowania na nie więcej niż trzech kandydatów. Głosowanie odbywa się w oparciu o załączoną kartę do głosowania. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu/regulaminu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;

statutu/regulaminu organizacji;

dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

 

Karty do głosowania należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49- 00 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2022 r.

 

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

Szczegóły dotyczące wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu określa uchwała Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635).

 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kandydatów (według kolejności alfabetycznej), skutecznie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe:

Opis doświadczeń kandydata i uzasadnienie zgłoszenia w brzmieniu podanym przez zgłaszającą organizację w karcie zgłoszeniowej.

karta do głosowania do pobrania: tutaj

Wydrukuj stronę