Od dnia 11 lutego 2019 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji (I kadencja kończy się z upływem dnia 22 marca 2019 r.). W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), które prowadzą działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do głosowania na nie więcej niż trzech kandydatów. Głosowanie odbywa się w oparciu o załączoną kartę do głosowania. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

 

Karty do głosowania należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2019 r.

 

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Szczegóły dotyczące wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu określa uchwała Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635).

 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kandydatów, skutecznie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe:

Opis doświadczeń kandydata i uzasadnienie zgłoszenia w brzmieniu podanym przez zgłaszającą organizację w karcie zgłoszeniowej.

 

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W BRZEGU SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE

Imię i nazwisko kandydata Opis doświadczeń

kandydata

Uzasadnienie zgłoszenia

kandydata

Nazwa, siedziba,

nr w KRS organizacji, która zgłosiła kandydata

Agnieszka Bucma Pani Agnieszka aktywnie uczestniczy i prowadzi działania

w stowarzyszeniu, na rzecz członków jak również lokalnej społeczności. W takich zadaniach jak:

– sekcja sportowa – nordic walking

– Światowy Dzień Cukrzycy

– warsztaty szkoleniowe

o tematyce żywienia

– poradnictwo dla osób chorych

na cukrzycę i ich rodzin

– Wielka Orkiestra Świątecznej

Pomocy

– skarbnik stowarzyszenia

Aktywna działaczka na rzecz drugiego człowieka. Pomocna, udziela wiele porad i wsparcia

dla stowarzyszeń i osób fizycznych. Chętna do podejmowania inicjatyw w celu polepszenia bytu i promocji zdrowia, jak również ważnego aspektu edukacji w tych dziedzinach. Aktywnie uczestniczy i organizuje czas stowarzyszenia, realizując wiele pomysłów i skupiając uwagę na innych nie na sobie. Prowadzi charytatywnie wiele prelekcji

i szkoleń wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe – pielęgniarstwo oraz w sprawach żywienia klinicznego i opieki metabolicznej.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 2 w Brzegu

 

49-300 Brzeg

ul. Jagiełły 23

 

KRS 0000367877

 

Ilona Gwizdak Prezes organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze z siedzibą

w Skorogoszczy.

Członek organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Pielgrzymi Opolscy

Radna Rady Miejskiej Gminy Lewin Brzeski, aktywnie wspierająca i pomagająca organizacjom i sołectwom z terenu gminy.

Ilona Gwizdak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Od 11 lat prowadzi organizację pozarządową oraz jest członkiem innych stowarzyszeń. Angażuje się

we wszelkie inicjatywy społeczne, organizuje szereg imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych dla mieszkańców Gminy Lewin Brzeski. Skutecznie pozyskuje środki finansowe

na prowadzone przedsięwzięcia min. z Powiatu Brzeskiego oraz Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Drodze

z siedzibą w Skorogoszczy

 

49-345 Skorogoszcz

ul. Zamkowa 6

 

KRS 0000282886

Józef Hrynczyszyn W/w kandydat jest obecnie członkiem I kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu.

Jest doświadczonym kandydatem w działalności na rzecz III sektora. Ukończył wiele kursów i szkoleń na rzecz III sektora.

Długoletni działacz społeczno-sportowy. Kontynuuje swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Lubsza, a także Powiatu Brzeskiego. Jest znanym działaczem sportowym w pow. brzeskim

jak i woj. opolskim, który dobro innych przedkłada nad własne. Odznaczony wieloma medalami resortowymi jak i państwowymi.

Odnowa Wsi Szydłowice

 

49-313 Lubsza

Szydłowice 111

 

KRS 0000334070

Magdalena Kłoda ·         od 14 lat praca z osobnami

z niepełnosprawnością

·         sekretarz I kadencji PRDPP

·         organizator i pomysłodawca    wielu działań na rzecz lokalnej    społeczności

 

Dobra organizacja, odpowiedzialność w pracy, pomysłowość, doświadczenie, zaangażowana

i pomocna w wiele imprez, rozpoznawalna na terenie powiatu, lubiana i szanowana przez swoich uczestników oraz kadrę.

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

 

49-300 Brzeg,

ul. 1 Maja 2

 

KRS 0000058563

 

Ewa Lin Od 2013 działa Fundacja MARKO na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Poliwalentne wykształcenie medyczne. Wieloletnia praca

w sektorach medycznych. Duże doświadczenie w działalności

na rzecz Chorych

i Niepełnosprawnych. Współpraca

na tej płaszczyźnie

z innymi Organizacjami Pozarządowymi i Stowarzyszeniami naszego powiatu. Główny cel mojej fundacji to stworzenie niezależnego, godnego życia, a nie tylko podtrzymanie egzystencji osób chorych i niepełnosprawnych. Wsparcie osób niepełnosprawnych dostosować do potrzeb jej wieku

i niepełnosprawności. Wsparcie powinno być skupione na rynku lokalnym. Budowanie relacji między ludźmi w oparciu o wnętrze człowieka, jego duszę, jego serce

i oczekiwania. Widzę potrzebę personalizacji pomocy i budowanie programów wsparcia osób niepełnosprawnych w oparciu

o rzeczywiste potrzeby tych osób,

a nie przez narzucanie im specjalistów, którym wydaje się,

że wiedzą lepiej. Widzę potrzebę większej integracji i koordynacji działań pomocowych, świadczonych przez różne instytucje. Dlatego zgłaszam gotowość do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu.

Fundacja „MARKO”

na rzecz  Osób Chorych

i Niepełnosprawnych

 

49-300 Brzeg

ul. Trzech Kotwic 11

 

KRS 0000396810

Józefa Łuciów Pani Józefa Łuciów jest nauczycielką i terapeutką pracującą z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. Inicjatorka założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Świt” w 2012 r. działającym przy SOSW w Grodkowie. Brała udział w opracowaniu statutu stowarzyszenia. Przygotowywała

i realizowała projekty dofinansowane przez Powiat Brzeski w latach 2012-2015:

– Realizacja zadania publicznego

przez organizacje samorządowe

„Działalność na rzecz osób

niepełnosprawnych – wycieczka

do Krasiejowa (2012r.)

– Opracowanie oferty realizacji

zadania publicznego „Działalność

na rzecz dzieci i młodzieży:

integracja i reintegracja społeczna

w przypadku zagrożenia

wykluczeniem społecznym-

Dzień dziecka (2012r.)

– Przygotowanie oferty i realizacja

zadania publicznego „Działalność

na rzecz dzieci i młodzieży-

Integracja społeczna w przypadku

zagrożenia wykluczeniem

społecznym „II Festiwal Piosenki

Wakacyjnej (2013r.)

– „Działalność na rzecz osób

niepełnosprawnych”. Wycieczka

do ZOO (2013r.)

„Dzieci powiatu brzeskiego

poznają tradycje i zwyczaje

bożonarodzeniowe – Wieczerza

wigilijna w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym.

Kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych (2014r.)

– Opracowywała, pozyskiwała

środki finansowe i realizowała

projekt „Smaczne-Go” i wiele

innych przedsięwzięć na rzecz

dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej przy SOSW

w Grodkowie.

Rekomendujemy kandydaturę Pani Józefy Łuciów na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ posiada wiedzę i doświadczenie n/t funkcjonowania stowarzyszenia.

Jest współautorką i koordynatorem działań stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Świt”

 

49-200 Grodków

ul. Krakowska 31

 

KRS 0000406691

Małgorzata Naumowicz 1.       Aktywny członek PTTK,

z dużym zaangażowaniem działa na rzecz społeczności lokalnej i współpracy z NGO.

2.       Posiada doświadczenie

we współpr. z jednostkami samorządu terytorialnego.

3.       Doświadczenie z zakresu zarzadzania organizacją pozarządową.

4.       Doświadczenie w zakresie przygotowań ofert realizacji zadania publicznego oraz rozliczania dotacji przyznanych od Gminy Brzeg, Starostwo Brzeg, Urzędu Marszałkowskiego.

5.       Członek zespołów oceniających projekty Gminy Brzeg, Starostwa Brzeg

i Urzędu Wojew.

6.       Przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych

ze środków UE.

7.       Inicjatorka imprez środowiskowych tj. Rowerowy Rajd Przedszkolaka, Spacery familijne

Małgorzata Naumowicz jest aktywnym członkiem PTTK

od kilkunastu lat. Jest członkiem zarządu oddziału  Ziemi Brzeskiej. Jest odpowiedzialna i godna zaufania, harmonijnie współpracuje

z członkami zarządu i innymi organizacjami. Przejawia inicjatywę

i chętnie uczestniczy w działaniach stowarzyszenia. Pani Małgorzata jest osobą zaangażowaną w sprawy społeczne i odpowiedzialną

w wykonywaniu powierzonych jej zadań. Szczególnie bliskim obszarem działania są dzieci i ich rodziny.

To im przede wszystkim poświęca realizowane projekty. Posiada bogate doświadczenie we współpracy

z organizacjami pozarządowymi

na terenie powiatu brzeskiego. Godna polecenia jako członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Brzeskiej

 

49-300 Brzeg

Rynek 4

 

KRS 0000289034

Wojciech Nizio ·         Harcerz w Hufcu Brzeg

od 2005 r.

·         Pełnienie funkcji drużynowego 2014-2016

·         Organizowanie obozów letnich i zimowych dla dzieci

i młodzieży w latach

2012-2018

·         Pełnienie funkcji Skarbnika Hufca Brzeg w latach 2013-2015 i 2017-obecnie

·         Pełnienie funkcji kwatermistrza na obozach letnich i zimowych dla dzieci

i młodzieży

·         Pełnienie funkcji wychowawcy na obozach letnich i zimowych dla dzieci

i młodzieży

 

Druh Wojciech jest aktywnie działającym instruktorem w Hufcu Brzeg, zna bieżącą sytuację Hufca jak i jego możliwości w ramach działalności na rzecz społeczności lokalnej miasta i powiatu. Doświadczenie zdobyte w toku harcerskiej służby pozytywnie przysłuży się działalności Rady. Jest osobą odpowiedzialną, obowiązkową i kreatywną dodatkowo jako mieszkaniec Brzegu zna potrzeby oraz wyzwania stojące przed organizacjami pożytku publicznego w naszej społeczności lokalnej. Chorągiew Opolska ZHP Hufiec Brzeg

 

 

49-300 Brzeg

ul. Ks. J. Popiełuszki 7

 

KRS 0000343254

Michał Roman Jako funkcjonariusz Policji, Pan Michał Roman współpracuje

z różnymi organizacjami na rzecz zapewnienia oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brzeskiego.

Pan Michał Roman jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Oddział Powiatowy

w Brzegu. Jest to osoba obdarzona dużym zaufaniem, dał się poznać jako osoba samodzielna, zdyscyplinowana, zorganizowana oraz dyspozycyjna. Z chęcią udziela pomocy innym, ponadto jako funkcjonariusz Policji, zatrudniony

w Komendzie Powiatowej Policji

w Brzegu, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji zaangażowany jest w niesienie pomocy oraz dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu brzeskiego, zarówno podczas realizacji codziennych obowiązków służbowych, ale także pełniąc służbę na Odrze wspólnie

z WOPR.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Powiatowy

w Brzegu

 

49-300 Brzeg

ul. Grobli 14

 

KRS 0000023452

 

 

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO

(−)

Jacek Monkiewicz

 

karta do głosowania

Wydrukuj stronę