Rozmowa z Michałem Siekiem – naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

 

Krystian Ławreniuk: Niedawno na Zamku Piastów Śląskich gościli naczelnicy oświaty z całego województwa. Skąd pomysł na takie spotkanie? Czy to tylko jednorazowa inicjatywa, czy może początek cyklicznych spotkań?
Michał Siek: Pomysł na spotkanie naczelników zajmujących się sprawami oświaty zrodził się spontanicznie. Podczas spotkań, konferencji i szkoleń dochodziło zawsze do wymiany doświadczeń, pojawiały się pytania. Wspólnie z wicestarostą Ryszardem Jończykiem doszliśmy do wniosku, że spotkanie takie może być okazją do podzielenia się problemami, jakie pojawiają się w oświacie, przedstawienia stosowanych rozwiązań, a także okazją do lepszego poznania się wzajemnie. Nasza propozycja została przyjęta z entuzjazmem, co świadczy o potrzebie takiej inicjatywy. Chcemy, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie. Dzięki temu będziemy na bieżąco z wszystkimi sprawami związanymi z oświatą.

O czym rozmawiano podczas tego spotkania, jakie tematy zostały poruszone?
Zaproponowaliśmy dyskusję na temat szkolnictwa zawodowego, trudności z dojazdem uczniów do szkół, dotowania szkół niepublicznych, zatrudnienia w administracji i obsłudze. Pojawił się też problem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu i świadczenia przez nią usług na rzecz innych powiatów. W tej kwestii doszliśmy do porozumienia, które satysfakcjonuje wszystkich. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu prowadziła dotąd badania specjalistyczne osób niedosłyszących, niedowidzących, autystycznych z całego województwa. Nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada na szkoły i poradnie nowe obowiązki. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Problem w tym, że w poradniach, nazwijmy to powiatowych, brakuje specjalistów – tyflopedagogów, surdopedagogów. Natomiast poradnia w Opolu nie otrzymuje środków finansowych na „obsługę” całego województwa. Porozumienie polega na tym, że do końca roku szkolnego poradnia w Opolu będzie nadal wspierać inne samorządy, a poradnie funkcjonujące w tych samorządach pozyskają specjalistów (najlepiej poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez pracowników poradni). Po tym czasie możliwe będzie dalsze korzystanie z usług poradni w Opolu, ale już na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego i wiązać się to będzie z przekazywaniem środków za wykonane usługi.

Z jakimi problemami borykamy się w powiecie brzeskim, a z jakimi mają problemy inne powiaty? Czy te problemy są zbieżne, czy wręcz przeciwnie, specyficzne dla danego rejonu?
Można powiedzieć, że problemy wszędzie są takie same: urlopy dla poratowania zdrowia, niewystarczający poziom subwencji oświatowej, dojazdy, zmniejszająca się liczba uczniów.
Szukaliśmy podczas spotkania rozwiązań tych problemów, ale dojazdy, niż demograficzny, obowiązujące przepisy prawa w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia ograniczają możliwości organów prowadzących.

Czy wymienienie się doświadczeniami dało Panu możliwość szerszego spojrzenia na problemy oświatowe, z jakimi zmagamy się w naszym powiecie? Czy dało to możliwość przeniesienia sprawdzonych w innych powiatach rozwiązań na grunt powiatu brzeskiego?
Oczywiście, niektóre rozwiązania są bardzo ciekawe, np. doświadczenia Opola w zakresie funkcjonowania poradni, czy rozwiązania dotyczące obsługi administracyjnej w Prudniku i Głubczycach. W Opolu, wzorując się na badaniach przeprowadzonych w Poznaniu i Wrocławiu, dokonano analizy ilu klientów poradni przypada na jednego pracownika. W Prudniku i Głubczycach postanowiono, że obsługą finansowo-administracyjną szkół i placówek zajmie się referat utworzony w wydziale finansowym lub oświatowym. Zobaczymy, czy takie rozwiązanie się sprawdzi. Dobre pomysły z pewnością będziemy się starali przeszczepiać na nasz grunt.

Kiedy i gdzie odbędzie się kolejne spotkanie i jaki będzie jego temat przewodni?
Następne spotkanie będzie poświęcone głównie racjonalizacji sieci szkół. Miejsce i czas pozostawiono nam do wyboru, ponieważ zostaliśmy poproszeni o koordynacje dalszych działań.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Wydrukuj stronę