Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, nieustannie szuka możliwości i środków na zmniejszenie stopy bezrobocia w powiecie brzeskim.

W tym roku PUP w Brzegu złożył pięć wniosków o pozyskanie dodatkowych środków z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do chwili obecnej MPiPS rozpatrzyło pozytywnie jeden projekt pn. „Pokonamy falę” i przeznaczyło  1.100.000 zł na jego realizację. Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących tereny dotknięte klęskami żywiołowymi w 2010 roku (z gminy miasta Brzeg i gminy Skarbimierz). Środki rozdysponowane zostaną na: staże, szkolenia i prace interwencyjne.
W związku z powyższym  trwa nabór na szkolenie dla 40 osób bezrobotnych. Warunkiem otrzymania świadczeń jest dodatkowo posiadanie zaświadczenia od pracodawcy
o zatrudnieniu po zakończeniu szkolenia. Informacje uzyskać można w pok. 1 (parter) lub pod nr tel.77 444 13 90 wew. 159.
Przyjmowane są także wnioski na staż z gwarancją zatrudnienia po jego zakończeniu
dla 110 osób. Dodatkowo zarówno pracodawcy jak i zainteresowani bezrobotni mogą starać
się o przyznanie środków na prace interwencyjne – 20 miejsc. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy w pok. 13 oraz pod nr tel. 77 444 13 90 wew. 128.
 
Ubiegający się o przyznanie stażu, skierowania na szkolenie lub do prac interwencyjnych, musi spełnień warunki ustawowe (art. 49 ust. o promocji zatrudnienia
i instytucji rynku pracy) oraz przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
·        osoba bezrobotna musi mieszkać na terenie gminy miasta Brzeg i gminy Skarbimierz;
·        wiek do 25 lat;
·        powyżej 50 roku życia;
·        mieszkańcy terenów wiejskich;
·        osoby bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego;
·        długotrwale bezrobotni.
 
 
Zapraszamy bezrobotnych i pracodawców do udziału w projekcie. Wnioski składać można w terminie do 15 czerwca 2011 roku.
Wydrukuj stronę