I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu jest jedną z najstarszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, funkcjonującą od 1945 roku. Dzięki wykwalifikowanej kadrze uczniowie uczący się w murach „starego ogólniaka” nie mają żadnych problemów z nauką, zdaniem matury i dostaniem się na wymarzone studia.

W roku szkolnym 2011/2012 do dyspozycji uczniów były następujące profile: matematyczno – fizyczny, biologiczno – chemiczny, matematyczno – językowy, politechniczny, społeczno – prawny i humanistyczny. W przyszłym roku szkolnym, w związku z reformą programową, klasy pierwsze będą realizować ogólny program nauczania. Profilowanie zaś, czyli wybór przedmiotów rozszerzonych, które uczeń będzie chciał zdawać na egzaminie dojrzałości, ma nastąpić od klasy drugiej (więcej informacji na stronie szkoły: www.lo1brzeg.wodip.opole.pl). Warto też dodać, iż I LO w Brzegu było jedyną szkołą w powiecie brzeskim, która znalazła się w prestiżowym rankingu „Perspektyw”, zaś w woj. opolskim zajęła 14 miejsce; wpływ na to miały wysokie wyniki matury i jej zdawalność, współpraca z wyższymi uczelniami oraz udział w unijnych projektach.

 

Chcąc zachęcić uczniów do nauki w I LO i ukazać piękno historii, szkoła przy współpracy ze Starostwem Powiatowym i honorowym patronacie Starosty Powiatu –  Pana Macieja Stefańskiego, organizuje konkurs historyczny dla gimnazjalistów poświęcony czasom Wielkiej Rewolucji Francuskiej i Napoleona, który odbędzie się 15 maja 2012 roku w I LO w Brzegu. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

 

„«WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO» –

 

HISTORIA FRANCJI I EUROPY W CZASIE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

 

I WOJEN NAPOLEOŃSKICH”

 

 

 

I Informacje ogólne

 

Organizatorem Konkursu Historycznego „«Wolność, równość, braterstwo» – historia Francji i Europy w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich”, zwanego dalej „Konkursem”, jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Brzegu, a osobą odpowiedzialną za jego przeprowadzenie jest mgr Wojciech Wolak (nauczyciel I LO w Brzegu).

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański.

 

II Cele „Konkursu”

 

Podstawowym celem „Konkursu” jest szerzenie wiedzy historycznej. Organizatorowi „Konkursu” zależy również na tym, aby jego uczestnicy posiadali umiejętności, które pozwolą im na efektywne poszukiwanie i zdobywanie wiedzy z różnych źródeł informacji.

 

III Uczestnicy „Konkursu”

 

1) Każda z zaproszonych szkół będzie miała prawo wystawić maksymalnie do czterech uczestników.
2) „Konkurs” odbędzie się 15 maja 2012 roku (wtorek) w I LO w Brzegu o godzinie 9.00; uczestników należy zgłaszać telefonicznie bądź elektronicznie do 27 kwietnia 2012 roku (piątek).
3) Uczestnicy „Konkursu” powinni posiadać wiedzę z zakresu historii Europy i Francji w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich, a także wykazać się umiejętnościami analizy materiałów ikonograficznych i źródłowych.
4) Uczestnicy, którzy nie są pełnoletni, biorą udział w „Konkursie” pod opieką upoważnionego nauczyciela lub rodzica/prawnego opiekuna.
IV Przebieg „Konkursu”

 

1) „Konkurs” będzie składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego, które zostaną przeprowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Brzegu.

 

„Konkurs” odbędzie się 15 maja 2012 roku (wtorek) o godzinie 9.00.

 

2) Na rozwiązanie zadań konkursowych w etapie pisemnym uczeń ma 90 minut.

 

3) Po sprawdzeniu testów nastąpi część ustna „Konkursu”.

 

4) Zwycięzcą „Konkursu” zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów (suma z części pisemnej i ustnej).

 

5) W „Konkursie” nie przewiduje się równorzędnych miejsc na podium. W przypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik uzyskał taką samą ilość punktów, która kwalifikuje do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, przeprowadzona zostanie pisemna dogrywka. Na podstawie tej pisemnej odpowiedzi Komisja Konkursowa ustali kolejność na podium, a od jej decyzji nie ma odwołania.

 

V Komisja Konkursowa

 

1) „Konkurs” przeprowadza Komisja Konkursowa.

 

2) W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

 

·       Wojciech Wolak – Przewodniczący
·       Anna Łazor – Członek
·       Michał Szkudlarek – Członek

 

3) Komisja posiada pełną kompetencję w zakresie sposobu oceny umiejętności i wiedzy uczestników „Konkursu”.

 

4) Komisja jest instancją rozstrzygającą we wszystkich sprawach spornych, które nie zostały ujęte i uregulowane w niniejszym regulaminie.

 

VI Nagrody

 

1) Zwycięzcy „Konkursu” otrzymają trzy główne nagrody (za miejsca I – III), zaś pozostali uczestniczy małe upominki.
2) Pod uwagę brana będzie również punktacja drużynowa szkół, polegająca na zsumowaniu punktów uzyskanych przez uczniów reprezentujących daną szkołę. Zwycięska szkoła otrzyma dyplom i puchar potwierdzające jej zwycięstwo.
3) Nagrody zostaną ufundowane przez Starostwo Powiatowe, Radę Rodziców przy   I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu oraz Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.

 

VII Zgłoszenia

 

Zgłoszenia szkoły i jej przedstawicieli do udziału w Konkursie Historycznym „«Wolność, równość, braterstwo» – historia Francji i Europy w czasie rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich” należy dokonać telefonicznie (77) 416 36 25 lub elektronicznie – mail: lo1brzeg@wodip.opole.pl do 27 kwietnia 2012 roku.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

1) Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników „Konkursu” oraz ich opiekunów.

 

2) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, utrata mienia), które mogą zaistnieć w trakcie „Konkursu”, w drodze do lub z miejsca organizacji Konkursu.

 

3) Zgłoszenie do udziału w „Konkursie” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA I ŹRÓDŁA DO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 

„«WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO» –

 

HISTORIA FRANCJI I EUROPY W CZASIE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

 

I WOJEN NAPOLEOŃSKICH”*

 

 

 

 

 

ŹRÓDŁA

 

·       Kodeks Napoleona

 

·       Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku

 

·       Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku

 

·       Postanowienia kongresu wiedeńskiego

 

 

 

LITERATURA

 

·       Baszkiewicz J., Historia Francji

 

·       Bielecki R., Encyklopedia wojen napoleońskich

 

·       Bielecki R., Napoleon

 

·       Cronin V., Napoleon

 

·       Czubaty J., Księstwo Warszawskie (1807 – 1815)

 

·       Grochulska B., Księstwo Warszawskie

 

·       Lefebvre G., Pouthas Ch. H., Baumont M., Historia Francji, t. II

 

·       Markov W., Soboul A., Wielka Rewolucja Francuzów 1789

 

·       Morabito M., Bourmaud D., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789 – 1958)

 

·       Price R. Historia Francji

 

·       Tarle E., Napoleon

 

·       Tulard J., Napoleon – mit zbawcy

 

·       Zahorski A., Napoleon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGADNIENIA NA KONKURS HISTORYCZNY

 

„«WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO» –

 

HISTORIA FRANCJI I EUROPY W CZASIE REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

 

I WOJEN NAPOLEOŃSKICH”

 

 

 

 

 

·       Przyczyny wielkiej rewolucji francuskiej

 

·       Przebieg rewolucji francuskiej

 

·       Skutki wielkiej rewolucji francuskiej

 

·       Reformy z czasów wielkiej rewolucji francuskiej

 

·       Rządy i reformy Napoleona I

 

·       Bitwy kampanii napoleońskich

 

·       Księstwo Warszawskie

 

·       Sto dni Napoleona

 

·       Kongres wiedeński

 

·       Królestwo Polskie

 

·       Polacy w służbie i polityce Napoleona

 

·       Wybitne postacie związane z epoką rewolucji francuskiej i Napoleonem (Francuzi, Polacy, Rosjanie, Austriacy, Anglicy, Prusacy)

 

 

 

 

 

 

 * Podana literatura i źródła nie stanowią pozycji obowiązkowych do przygotowania się do „Konkursu”; uczestnicy „Konkursu” mogą przygotować się w najbardziej właściwy dla nich sposób, z wykorzystaniem tych dzieł, które uznają za najlepsze dla nich.

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę