Szanowni Państwo

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. W księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków wpis własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową (tylko w dziale III księgi wieczystej) zostaną dokonane z urzędu, bez opłat, na podstawie zaświadczenia Starosty Brzeskiego. Starosta będzie wydawał zaświadczenia z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Z przekształceniem wiąże się obowiązek uiszczania opłat przekształceniowych przez 20 lat, począwszy od 2019 r.. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste. Roczną opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r., roczne opłaty przekształceniowe za lata następne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok.

Wobec powyższego proszę o nie wnoszenie w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Opłaty te zostaną zastąpione rocznymi opłatami przekształceniowymi, wskazanymi w zaświadczeniu Starosty Brzeskiego, które każdy z Państwa otrzyma.
Jednocześnie informuję, że właściciel gruntu może zgłosić Staroście Brzeskiemu na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia wszystkich należnych rocznych opłat przekształceniowych kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r.;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020 r.;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2021 r.;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2022 r.;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2023 r..
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2024 r..

Przykład wyliczenia opłaty jednorazowej w przypadku wniesienia jej w 2019 roku:
Gdy dotychczasowa wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste wynosi 20 zł:
Roczna opłata przekształceniowa będzie wynosiła 20 zł.
Opłata jednorazowa będzie wynosiła 20 x 20 zł = 400 zł.
Bonifikata za jednorazową wpłatę w 2019 r. będzie wynosiła 60% z 400 zł = 240 zł
Do zapłaty pozostanie 400 zł – 240 zł = 160 zł.

Po uiszczeniu opłaty jednorazowo Starosta z urzędu wyda zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku do Sądu o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Za wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250 zł.
Jeżeli opłatę jednorazową zapłacą Państwo przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, to w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie znajdzie się informacja o uiszczeniu należnych opłat i Sąd nie będzie musiał wpisać w księdze wieczystej roszczeń o opłatę.
Aby umożliwić Państwu korzystne dla Państwa uiszczenie opłaty jednorazowej przed wydaniem z urzędu zaświadczenia o przekształceniu, Starosta Brzeski rozpocznie wydawanie zaświadczeń od 15 marca 2019 r.. Osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia, powinny w okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. złożyć pisemny zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej (patrz przykładowy wzór wniosku).

Starosta Brzeski
Jacek Monkiewicz

(do pobrania) uproszczony wniosek opłata jednorazowa

Wydrukuj stronę