Ważna informacja dla użytkowników wieczystych
gruntów Skarbu Państwa
zabudowanych na cele mieszkaniowe

Szanowni Państwo
W grudniu 2018 r. przekazałem Państwu informację, że prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r.. W informacji napisałem, że osoby zainteresowane uiszczeniem opłaty jednorazowej przed wydaniem zaświadczenia, powinny w okresie od stycznia do końca lutego 2019 r. złożyć pisemny zamiar uiszczenia opłaty jednorazowej. Wniosków tych wpłynęło bardzo dużo, za co Państwu serdecznie dziękuję. Ilość wniosków oznacza, że udało się Państwa skutecznie poinformować o tych ważnych sprawach.
W związku z powyższym proszę o uważne przeczytanie poniższej informacji:
Ustawowy termin wyliczenia opłaty wynosi 14 dni, jednak ze względu na procedowane obecnie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej projekty zmiany ustawy przekształceniowej i możliwą zmianę wysokości bonifikaty z tytułu uiszczenie opłaty przekształceniowej jednorazowo, informacje o jej wysokości otrzymają Państwo dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego. W obecnej sytuacji mogłoby dla Państwa być niekorzystne udzielenie aktualnie obowiązującej bonifikaty.

Z poważaniem
Starosta Brzeski Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę