logo

UCHWAŁA NR 248/2020

ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu rady działalności pożytku publicznego

 

Na podstawie § 17 pkt 1 uchwały Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635), uchwala się, co następuje:

  • 1. W miejsce zmarłego członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu II kadencji Pana Józefa Hrynczyszyna powołuje się przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) Panią Józefę Łuciów, która w wyborach uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      

Zarząd Powiatu Brzeskiego:

Starosta Jacek Monkiewicz (−)

Wicestarosta Ewa Smolińska (nieobecna)

Monika Jurek (−)

Tomasz Komarnicki (−)

Arletta Kostrzewa (−)

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę