Starostwo Powiatowe w Brzegu

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg

centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)

www.brzeg-powiat.pl

 

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W BRZEGU – LISTA KANDYDATÓW

 

Od dnia 1 lutego 2024 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu III kadencji, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach wyborów uzupełniających, z związku z powstaniem trzech wakatów. W głosowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które prowadzą działalność na terenie powiatu brzeskiego.

Każda organizacja ma prawo do głosowania na jednego, dwóch lub wszystkich trzech kandydatów. Głosowanie odbywa się w oparciu o załączoną kartę do głosowania. Karta powinna być podpisana przez osobę lub osoby aktualnie uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danej organizacji, zgodnie z jej sposobem reprezentacji wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub jej statutu/regulaminu. W przypadku organizacji niewpisanych do KRS, do karty należy załączyć kopie, potwierdzone przez członka organizacji za zgodność z oryginałem, na każdej zapisanej stronie :

  • dokumentu, z którego wynika wpisanie organizacji do rejestru lub ewidencji;
  • statutu/regulaminu organizacji;
  • dokumentu, z którego wynika powołanie osób, które podpisały kartę, na funkcje uprawniające do reprezentowania organizacji.

 

Karty do głosowania należy złożyć w szczególności osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Kancelarii  Ogólnej  Starostwa  Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49- 00 Brzeg, bądź pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl, bądź  systemem ePUAP na adres /powiatbrzeg/domyslna, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2024r.

Karty dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, błędnie wypełnione, niekompletne lub bez wymaganego załącznika, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Szczegóły dotyczące wyborów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu określa uchwała Nr XII/96/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rady działalności pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2635).

 

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kandydatów (według kolejności alfabetycznej), skutecznie zgłoszonych przez organizacje pozarządowe:

Opis doświadczeń kandydata i uzasadnienie zgłoszenia w brzmieniu podanym przez zgłaszającą organizację w karcie zgłoszeniowej.

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W BRZEGU SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE

Imię i nazwisko

kandydata

Opis doświadczeń

kandydata

Uzasadnienie zgłoszenia

kandydata

Nazwa i siedziba

organizacji, która zgłosiła kandydata, jej nr

w KRS /ewidencji starosty

Maria Dyda Od stycznia 2016 r. jest członkiem Koła nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Brzegu. Od 2018 r. jest członkiem Zarządu Koła. Oddział Wojewódzki ZEiRPoż.RP w Opolu zgłasza na członka

do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu

celem pogłębienia współpracy

oraz nawiązania współpracy

z innymi organizacjami pozarządowymi.

Oddział Wojewódzki Związku Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

w Opolu

ul.  Budowlanych 1

45-005 Opole

KRS 0000861508

Barbara Janek Fundacja Wspierania Rozwoju Rodziny „FELIX” – Prezes

od 02.05.20214.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś

Historyczna.

Członek Powiatowej Rady

Działalności Pożytku Publicznego

I kadencji.

Od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi prowadząc rehabilitację ruchową. Przez wiele lat była pracownikiem SPiON w Lewinie

Brzeskim, jest członkiem Zarządu Brzesko-Oławskiej Wsi

Historycznej i Prezesem Fundacji „Felix”. Jest przedsiębiorcą. W ramach swojej działalności realizuje projekty aktywizujące społecznie

i zawodowo osoby niepełnosprawne. Współpracuje z Domami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniami i Fundacjami na terenie całego kraju. Lubi łączyć ludzi.

Fundacja Wspierania

Rozwoju Rodziny „FELIX”

ul. Wiśniowa 27

49-340 Lewin Brzeski

KRS 0000508482

 

Michał Roman Pan Michał Roman od 2017 roku aktywnie działa w organizacjach trzeciego sektora, najpierw jako członek Wojewódzkiego

Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego, a aktualnie także jako członek Stowarzyszenia

Ratownictwo Wodne, na rzecz lokalnej społeczności. Dodatkowo w latach 2019 – 2022 był sekretarzem Powiatowej Rady

Działalności Pożytku

Publicznego II kadencji.

Dodatkowo na co dzień służy

w Komendzie Powiatowej Policji

w Oławie.

Pan Michał Roman od lat działa

na rzecz lokalnej społeczności,

na co dzień pełni służbę

w Komendzie Powiatowej Policji

w Oławie, wcześniej służył

w Komendzie Powiatowej Policji

w Brzegu. W latach 2019 – 2022 pełnił funkcję sekretarza

Powiatowej Rady Działalności

Pożytku Publicznego II kadencji. Na co dzień jest osobą pomocną, chętnie działającą na rzecz innego człowieka. Od 2017 roku działa także w strukturach Wodnego Ochotniczego Pogotowia

Ratunkowego, gdzie dał się poznać jako osoba bardzo chętnie działająca na rzecz drugiego człowieka, bezinteresownie niosąca pomoc; jest osobą kreatywną, aktywną charytatywnie, zorganizowaną, zaangażowaną w lokalne inicjatywy lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie

Ratownictwo Wodne Brzeg „Ratownicy Brzeg”

ul. Ofiar Katynia 30/2

49-300 Brzeg

KRS 0000984711

 

 

STAROSTA

(−)

Jacek Monkiewicz

 

karta do głosowania do pobrania: tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę