ZAINTERESOWANE KARTAMI PARKINGOWYMI od 01 lipca 2014r.

Na stronie Starostwa Powiatowego w Brzegu: https://brzeg-powiat.pl (dalej: Starostwo Powiatowe, dalej: Wydziały Starostwa, dalej: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dalej m.in.: punkty: 12, 13, 14) znajduje się informacja dotycząca KART PARKINGOWYCH wydawanych od 01 lipca 2014r. oraz nowe wnioski wymagane przy staraniu się o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dla osób powyżej 16-tego roku życia) i niepełnosprawności (dla osób do 16-tego roku życia). Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby mające ważne orzeczenie przyznające stopień niepełnosprawności lekki lub stopień niepełnosprawności umiarkowany, a chcące uzyskać kartę parkingową na podstawie przepisów obowiązujących od dnia 01 lipca 2014r. będą ponownie orzekane, ale pod kątem   z n a c z n e g o   ograniczenia w przemieszczaniu się (dotychczas było wymagane ograniczenie w przemieszczaniu się, a teraz ustawodawca dopisał wyraz: "znaczne"). Natomiast osoby posiadające ważne orzeczenie przyznające stopień znaczny + przynajmniej jeden z symboli chorób: 04-O, 05-R, 10-N + punkt 9 katalogu wskazań z zapisem: "spełnia" albo z zapisem: "tak" powinien zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie https://brzeg-powiat.pl, bo do tego musi spełnić jeszcze inne warunki tam podane np. warunek osobistego stawienia się przy składaniu wniosku o wydanie karty parkingowej. Osoby posiadające ważne orzeczenie przyznające stopień niepełnosprawności znaczny o symbolach innych niż wymienione powyżej (tj. 04-O, 05-R, 10-N) również będą orzekane ponownie jeśli złożą właściwy w tym zakresie wniosek.
WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄCE ZNACZNIE OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PRZEMIESZCZANIA SIĘ, A WYMAGAJĄCE PONOWNEGO ORZEKANIA CELEM np. WYDANIA KARTY PARKINGOWEJ POWINNY ZŁOŻYĆ WŁAŚCIWY W TYM ZAKRESIE WNIOSEK (można pobrać ze strony podanej powyżej lub w siedzibie Zespołu pod adresem Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, pierwsze piętro pok. 1, na życzenie wyślemy też drogą pocztową, podaję do nas telefon: ( /kier. 77/ 4242141).
Wydrukuj stronę