OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

inspektora

W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRZEGU

z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

 

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku):

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku geodezja;
 • doświadczenie zawodowe co najmniej: 5 lat – dotyczy osób z wykształceniem średnim lub 3 lata – dotyczy osób z wykształceniem wyższym;
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
  i kartograficzne.

 

Wymagania dodatkowe (pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku):

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub w jednostce wykonawstwa geodezyjnego;
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji  w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy
  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 • obsługa komputera w zakresie zaawansowanym oraz znajomość systemów informacji przestrzennej i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce pracy: Brzeg
 • wymiar czasu pracy: cały etat;
 • z osobą wyłonioną w wyniku naboru przewidywane jest zawarcie umowy o pracę na czas określony (jeżeli przepisy prawa na to pozwolą, pracodawca może przedłużyć umowę lub zawrzeć umowę na czas nieokreślony);
 • zatrudniona osoba będzie pracownikiem samorządowym na stanowisku urzędniczym, którego obowiązki i uprawnienia określają w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późń. zm.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późń. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
  15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. poz. 936 późń. zm.), regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu i inne;
 • urzędnika samorządowego obowiązuje zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;
 • stanowisko wyposażone będzie w zestaw komputerowy z oprogramowaniem: system informacji przestrzennej Geo-Info, program Geo-Info Ośrodek, system elektronicznego zarządzania dokumentacją SIDAS, MS Office, ploter, kserokopiarka, telefon.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. W punkcie kancelaryjnym w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przyjmowanie, rejestracja i obsługa ( w tym udostępnianie danych i dokumentów):
 • zamówień na materiały i informacje z pzgik;
 • wniosków o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych;
 • zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • zawiadomień o zakończeniu prac.
 1. Wykonywanie czynności związanych z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i prowadzeniem pzgik z terenu gminy Grodków a w szczególności:
 • przygotowywanie materiałów pzgik niezbędnych do wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, uzgadnianie z wykonawcami prac geodezyjnych ich listy oraz ich udostępnianie;
 • przygotowywanie projektów decyzji wydawanych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty;
 • weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz sporządzanie dokumentów związanych z weryfikacją;
 • współpraca z osobami dokonującymi oceny zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych pod względem możliwości ujawnienia danych w nich zawartych w prowadzonych bazach danych;
 • przygotowywanie projektów decyzji o odmowie przyjęcia do pzgik zbiorów
  danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji;
 • przyjmowanie do pzgik zbiorów danych oraz innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek;
 1. Zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych  w czasie jej nieobecności.
 2. Wykonywanie opisanych w punkcie 1. zadań obejmuje wszelkie wymagane przepisami prawa czynności w tym: naliczanie opłat za udostępnianie materiałów pzgik, sporządzanie Dokumentów Obliczenia Opłaty, sporządzanie licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych im materiałów zasobu, opatrywanie udostępnianych i gromadzonych w pzgik materiałów stosownymi klauzulami,  aktualizację wdrożonego w Zakładzie Pracy systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik (w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych i ewidencji materiałów pzgik) oraz systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

 

Wymagane dokumenty podpisane przez kandydata:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (curriculum vitae) własnoręcznie podpisany;
 • wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w zakładce Nabór urzędników w starostwie);
 • oświadczenie (lub oświadczenia) kandydata (do pobrania na stronie http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w zakładce Nabór urzędników w starostwie):
 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 2. o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kopie następujących dokumentów, poświadczone przez kandydata na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem:

 1. świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia; w przypadku trwającego zatrudnienia przedkłada się zaświadczenie pracodawcy albo kopię umowy o pracę i oświadczenie kandydata – o dalszym trwaniu zatrudnienia, podpisane nie wcześniej niż miesiąc przed ogłoszeniem naboru,
 2. dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień zawodowych lub innych umiejętności, jeżeli kandydat takie posiada,
 4. jeżeli kandydatowi przysługuje pierwszeństwo na zasadach określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych–dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w szczególności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz podpisanego przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tej szczególnej kategorii danych osobowych, pod rygorem nieuwzględnienia pierwszeństwa i zniszczenia danych szczególnej kategorii w razie niedołączenia takiej zgody (do pobrania na stronie http://powiat.bopolski.sisco.info w zakładce Nabór urzędników w starostwie);
 5. zaświadczenia poświadczającego odbycie służby przygotowawczej oraz/albo zdanie egzaminu na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, jeżeli kandydat takie posiada.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać:

1) w postaci papierowej za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w punkcie kancelaryjnym w siedzibie urzędu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ” do dnia 25 maja 2020 r. w godzinach (715–1500). W przypadku przedłużającego się ograniczenia w wejściu klientów na teren urzędu wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju oferty można składać w skrzynce przed budynkiem starostwa lub operatorem pocztowym;

albo

2) środkami komunikacji elektronicznej (np. ePUAP, e-mail), pod warunkiem użycia formatów określonych w przepisach o Krajowych Ramach Inter-operacyjności (np. DOC, PDF) oraz złożenia przez kandydata podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego (np. ePUAP).”,

(uwaga: decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania!).

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Brzegu,            w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym, kandydatowi na stanowisko urzędnicze niekierownicze będącemu osobą niepełnosprawną, jeżeli złożył wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność       i jednocześnie znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów przysługuje uprawnienie do skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu — stosownie do art. 13a w związku z art. 13 ust. 2b ustawy o pracownikach samorządowych w znowelizowanym brzmieniu ogłoszonym w Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.

 

Termin, miejsce i rodzaj postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy
ul. Robotniczej 20, na które należy stawić się z dokumentem tożsamości. Sposób sprawdzenia kwalifikacji kandydatów (część pisemna, część ustna i końcowa) zostanie ustalony po upływie terminu składania dokumentów w zależności od liczby kandydatów. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalnych i dopuszczenia do tego postępowania oraz jego sposobu należy uzyskać samemu telefonicznie lub osobiście w dniu 29 maja 2020 r.  w godzinach 1300–1500. Starostwo nie będzie odrębnie zawiadamiało kandydatów!

 

Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną ( kadry@brzeg-powiat.pl lub kadry2@brzeg-powiat.pl ) lub w godzinach 1000–1500 pod numerem telefonu 77 444 79 37 lub 77 444 79 59.

 

Informacja o danych osobowych dla kandydatów:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod   nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, w przypadku kandydatów, o których mowa w art. 15 ust. 3 w związku z art. 13 a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późń. zm.), po tym okresie zostaną zniszczone. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną zniszczone bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników naboru;

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Pani/Pana dane  nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 

Wydrukuj stronę