UWAGA KONKURS „Wspólna przeszłość”

Starostwo Powiatowe w Brzegu ogłasza konkurs na wywiad z kombatantem.

1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Brzegu.

 

2. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o życiu kombatantów i przypomnienie ich losów, a także zwrócenie uwagi na to, że stanowią oni ważną oraz aktywną grupę w naszym społeczeństwie.

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

 

4. Praca w postaci wydruku komputerowego nie może przekraczać 15 000 znaków (czcionka Times New Roman, 12 pkt. pojedyncza interlinia).

 

5. Prace mogą zostać uzupełnione fotografiami.

 

6. Praca powinna zostać opatrzona godłem, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem powinny znaleźć się szczegółowe dane autora (wraz z danymi kontaktowymi) oraz nazwą szkoły lub uczelni.

 

7. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo lub logo maskujące właściwą tożsamość autora.

 

8. Prace należy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatu Brzeskiego

Wydział Promocji

ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

lub dostarczyć pod wskazany adres osobiście.

 

9. Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2011 roku.

 

10. Jury w składzie: dr Jan Majewski, Brygida Jakubowicz, Krystian Ławreniuk, oceni zgłoszone prace zarówno pod względem merytorycznym jak i pod kątem warsztatu pisarskiego.

 

11. W obu kategoriach autorzy trzech najlepszych prac otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego.

 

12. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stornie internetowej powiatu, a praca laureata I miejsca w prasie.

 

13. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator.

14. Wręczenie nagród odbędzie się 1 września o godzinie 18.00 w brzeskim Ratuszu.

Wydrukuj stronę