Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została ogłoszona informacja o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie w roku 2014r. projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego,
a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność, mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Oferty wraz
z wymaganymi załącznikami, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 27 lutego 2014r. Po złożeniu oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dziale „Ogłoszenia i wykazy” zakładce „Pomoc Społeczna. Konkursy 2014”.
 
 
 
                                                                                                                                               Wydział Zdrowia
                                                                                                                                          Starostwo Powiatowe
                                                                                                                                                    w Brzegu
Wydrukuj stronę