Brzeg, 9 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez zawody wędkarskie dla mieszkańców powiatu brzeskiego”.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl lub przez ePUAP albo papierowo do Starostwa Powiatowego w Brzegu w terminie do 16 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

oferta: https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_213

Wydrukuj stronę