Brzeg, 16 czerwca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.brzeg-powiat.pl, na stronie internetowej brzeg-powiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, zamieszcza się na okres 7 dni ofertę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Brzegu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Kresy – historia niezapomniana”.

Zarząd Powiatu Brzeskiego uznał celowość realizacji zadania z wysokością dotacji w kwocie 5.000 zł; organizacja została wezwana do złożenia aktualizacji oferty w tym zakresie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl lub przez ePUAP albo papierowo do Starostwa Powiatowego w Brzegu w terminie do 23 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

OFERTA:  https://bip.brzeg-powiat.pl/dokumenty,5_222

Wydrukuj stronę