logo

Brzeg, dnia 3 marca 2021 r.


UNIEWAŻNIENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Brzeskiego zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz z § 6 ust. 9 pkt 1 uchwały Nr 316/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, zmienionej uchwałą Nr 319/2021 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10 lutego 2021 r., unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Brzeskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

W wyznaczonym terminie, tj. do 25 lutego 2021 r., nie została złożona żadna oferta konkursowa, co jest powodem unieważnienia konkursu.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu na:

  • stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl/
  • stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/
  • tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

 

Przewodniczący Zarządu

(−)

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę