Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż udzielona pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (art. 77 pkt 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19)

Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto przedsiębiorcy.

Umorzenie pożyczki będzie następowało z urzędu na podstawie informacji zawartych w CEIDG/KRS. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy. Tym samym osoby, które otrzymały pożyczkę nie muszą składać wniosku o jej umorzenie.

Powyższe dot. wszystkich osób, którym udzielono pożyczki bez względu na zapisy zawartych umów bowiem umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki uległy zmianie z mocy prawa i nie wymagają aneksowania.

Wydrukuj stronę