Uchwała Nr 264/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) w związku z § 10 i § 13 ust. 1 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Na dofinansowanie realizacji zadań publicznych powierzonych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948) w ramach otwartych konkursów ofert, z zabezpieczonych w budżecie powiatu brzeskiego środków w wysokości 90.000 zł przeznacza się następujące kwoty na następujące sfery zadań publicznych:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia – 25.000 zł;
2) kultura poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu-
30.000 zł;
3) turystyka oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu – 35.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu Starostwa Powiatowego w Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański  (−)
2. Wicestarosta Jan Golonka (−)
3. Jacek Hargot (nieobecny)
4. Arletta Kostrzewa (−)
5. Tomasz Róża (−)

UCHWAŁA NR 298/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) w związku z § 10 i § 13 ust. 1 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 264/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na sfinansowanie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., z zabezpieczonych w budżecie powiatu brzeskiego środków w wysokości 90.000 zł przeznacza się następujące kwoty na następujące sfery zadań publicznych:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia – 25.000 zł;
2) kultura poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu-
27.921 zł;
3) turystyka oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu – 37.079 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem:
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański  (nieobecny)
2. Wicestarosta Jan Golonka  (−)
3. Jacek Hargot  (−)
4. Arletta Kostrzewa  (nieobecna)
5. Tomasz Róża  (−)

UCHWAŁA NR 308/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 16 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) w związku z § 10 i § 13 ust. 1 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 264/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na sfinansowanie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., z zabezpieczonych w budżecie powiatu brzeskiego środków w wysokości 90.000 zł przeznacza się następujące kwoty na następujące sfery zadań publicznych:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia – 24.329 zł;
2) kultura poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu – 24.020 zł;
3) turystyka oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu – 41.651 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański  (−)
2. Wicestarosta Jan Golonka  (−)
3. Jacek Hargot  (−)
4. Arletta Kostrzewa  (−)
5. Tomasz Róża  (−)

UCHWAŁA NR 357/2017
ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 19 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) w związku z § 10 i § 13 ust. 1 uchwały Nr XXIV/190/16 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 264/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków przyznanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. i uchwałą Nr 308/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 16 maja 2017 r., § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na sfinansowanie realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r., z zabezpieczonych w budżecie powiatu brzeskiego środków w wysokości 90.000 zł przeznacza się następujące kwoty na następujące sfery zadań publicznych:
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa i ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia – 24.329 zł;
2) kultura poprzez organizację imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu – 28.020 zł;
3) turystyka oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu – 37.651 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacyjno – Prawnemu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na:
1)  stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod adresem
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info
2) stronie internetowej powiatu pod adresem https://www.brzeg-powiat.pl
3) na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Powiatu Brzeskiego:
1. Starosta Maciej Stefański  (−)
2. Wicestarosta Jan Golonka  (−)
3. Jacek Hargot  (nieobecny)
4. Arletta Kostrzewa  (−)
5. Tomasz Róża  (−)

Wydrukuj stronę