STAROSTA BRZESKI

  1. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

 

Brzeg, dnia 24.05.2023 r.

G.6820.4.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 60 m2 oraz pozostałościami budynków gospodarczych, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w Jeszkotlach, gmina Grodków, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00004585/6.

 

  1. Opis nieruchomości:

Zabudowany grunt położony jest w centralnej części wsi Jeszkotle ok. 14 km na zachód od centrum miasta Grodków, przy lokalnej wąskiej drodze asfaltowej (droga gminna). Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, lasu oraz placu zabaw, lokalizacja korzystna, brak uciążliwego sąsiedztwa. Działka ma kształt nieregularny, teren jest ogrodzony od strony wschodniej. Na działce znajduje się jeden budynek mieszkalny, przedwojenny, z dachem dwuspadowym, wzniesiony w pobliżu drogi, na granicy działki. Budynek w stanie ruiny. Ponadto pozostałości budynków gospodarczych. Budynek aktualnie nie figuruje w kartotece budynków, nie ma go również na mapie ewidencyjnej i zasadniczej. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Duża część działki jest niezabudowana, natomiast jest bardzo gęsto zakrzaczona i zadrzewiona, teren jest trudnodostępny. Budynek mieszkalny jednorodzinny o prostej bryle, parterowy z poddaszem, znajdujący się na działce jest w stanie ruiny, zagrażającym zawaleniu. Ściany konstrukcyjne murowane z cegły są skorodowane, fundament zawilgocony a drewniany strop przegniły. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką posiada duże braki w pokryciu. Stolarka okienna jest bez szyb, brak również stolarki na poddaszu. Brak drzwi. Instalacje nieczynne. Budynek nie jest zamknięty i zabezpieczony. Stan techniczny budynku mieszkalnego oceniono na bardzo zły. Funkcjonalność i standard wykończenia budynku bardzo niski. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 60 m2, normatywny okres trwania budynków: 150 lat, rok zakończenia budowy nieznany, zabudowa przedwojenna.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr 92, poz. 2727) oraz uchwałą Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009 r. Nr 16, poz. 246) teren obejmujący działkę nr 39/9 w Jeszkotlach oznaczony jest symbolem RM/304 – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji MNU – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 35 000,00 zł.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707) cena jest zwolniona z podatku VAT.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 24.05.2023 r. do dnia 14.06.2023 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 24.05.2023 r. do dnia 29.06.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

Data Podpis
Opracowała Oliwia Poprawa 29.03.2023
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 29.03.2023

 

 

 

 

Wydrukuj stronę