Brzeg, dnia 09.05.2017 r.

Sprostowanie

W ogłoszeniu z dnia 21.03.2017 r. o wyborze ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) w zakresie
turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu
1. kwota przyznanej dotacji powinna być 36.879 zł,
2. pozycja 8 zbiorczego zestawienia oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu powinna być:

Lp. Nazwa i adres organizacji Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
8. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
ul. Kościuszki 52
49-340 Lewin Brzeski
Turystyka aktywna – Góry Opawskie 5.000

  PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
(—)
MACIEJ STEFAŃSKI

Wydrukuj stronę