Brzeg, dnia 18.10. 2016 r.

G.6840.2.5.2016

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O I PISEMNYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2016 R., NR G.6840.2.5.2016

Zarząd Powiatu w Brzegu niniejszym dokonuje sprostowania treści ogłoszenia o pierwszym pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu z dnia 8 września 2016 r., Nr G.6840.2.5.2016, dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 932 ark. m. 13 o łącznej powierzchni 0,4957 ha, obręb Centrum, położonej w Brzegu przy ul. Nysańskiej 4,6, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007534/3 zabudowanej budynkiem usługowym, o powierzchni łącznej 1.676,20 m2, mieszczącym szpital wraz z przychodnią oraz budynkiem agregatowni, o powierzchni użytkowej 38,90 m2 z dobudowaną obudową śmietnika.

W treści ogłoszenia o przetargu dokonuje się następujących sprostowań:

  1. Treści pkt VIII. ppkt 17 ogłoszenia o przetargu zamiast:

Komisja przetargowa, po zapoznaniu się z dokumentami zawartymi w Kopertach nr 1 złożonych przez Oferentów, wywiesi dnia 8 listopada 2016 r. do godz. 1000 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu listę Oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.”

powinna brzmieć:

Komisja przetargowa, po zapoznaniu się z dokumentami zawartymi w Kopertach nr 1 złożonych przez Oferentów, wywiesi dnia 10 listopada 2016 r. do godz. 1000 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu listę Oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.”

  1. Treść pkt VIII. ppkt 18 ogłoszenia o przetargu zamiast:

Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert znajdujących się w Kopertach nr 2 i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w Sali konferencyjnej, trzecie piętro w dniu 10 listopada 2016 r. o godzinie 1000.”

powinna brzmieć:

Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert znajdujących się w Kopertach nr 2 i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w Sali konferencyjnej, trzecie piętro w dniu 14 listopada 2016 r. o godzinie 1000.”

Dokonuje się również sprostowania treści załącznika nr 1(Formularza Ofertowego) oraz załącznika nr 2 (Dodatkowych warunków przetargu ograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zbudowanej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu) do ogłoszenia o przetargu w następującym zakresie:

  1. W treści pkt 8 punktora 5 załącznika nr 1 do ogłoszenia o przetargu, w miejsce dotychczasowego brzmienia:

cena Gruntu wynosi 55% jego wartości początkowej”

wprowadza się treść:

cena Gruntu wynosi 100% jego wartości początkowej”

  1. W treści pkt 2 ppkt 2.1. lit. c) część II zd. 1 załącznika nr 2 do ogłoszenia o przetargu, w miejsce dotychczasowego brzmienia:

Określenia ceny sprzedaży Gruntu stanowiącej równowartość 55% wartości początkowej Gruntu.”

wprowadza się treść:

Określenia ceny sprzedaży Gruntu stanowiącej równowartość 100% wartości początkowej Gruntu.”

Opracował:

Waszczuk i Partnerzy

Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów

 

Uwaga: niniejsze sprostowanie ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 18.10.2016r., na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wyciąg ze sprostowania ogłoszenia zostanie opublikowany w prasie lokalnej i ogólnokrajowej.

Ponadto sprostowanie ogłoszenia wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul.Robotniczej nr 12 i nr 20, od dn. 18.10. 2016r. do dnia przetargu.

Wydrukuj stronę