Logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  ogłasza nabór wniosków  na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS , termin naboru  do 12 .10.2020 r.-22.10.2020 r.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu na podstawie art.109 ust.2 j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2019 poz.1482 z późn.zm) ogłasza nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od dnia 12.10.2020 r-22.10.2020 r

Wysokość środków  Krajowego   Funduszu    Szkoleniowego   wynosi :  160 tys. zł

 1. II. Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wyłącznie wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy, określonych przez Radę Rynku Pracy.

PRIORYTET a)   –  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

1) Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

PRIORYTET b) – wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych

 • W ramach niniejszego priorytetu powinny być dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.
 • Składając stosowny wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.
 • W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

PRIORYTET c) – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej

1)CIS i KIS to jednostki prowadzone przez JST, organizacje pozarządowe, podmioty
kościelne lub spółdzielnie socjalne osób prawnych. Centra i kluby integracji społecznej
zatrudniają kadrę odpowiedzialną za reintegrację społeczną i zawodową uczestników.

 • Wojewoda decyduje o przyznaniu statusu CIS, a także prowadzi rejestr tych podmiotów. Ponadto wojewoda prowadzi również rejestr KIS.
 • CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie. W związku z tym Centrum zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie danej działalności, a ponadto pracownika socjalnego, instruktorów zawodu oraz inne osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową.
 • WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi

warunki i wysokość dofinansowania  kosztów utworzenia  i  działalności warsztatu  ze środków PFRON.

 • W WTZ zatrudnieni są psycholodzy, instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji. Ponadto WTZ może zatrudniać: pielęgniarkę lub lekarza, pracownika socjalnego, instruktora zawodu, a także inne osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania warsztatu.
 • Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

PRIORYTET d – wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

 • wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej (w stosunku do lat poprzednich nie ma tu żadnych zmian).
 • Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.)

PRIORYTET e – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017 – 2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 • Priorytet ten ma stanowić zachętę dla pracodawców, którzy nie mieli okazji lub ochoty na sięganie po środki KFS w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Aby móc aplikować o środki z powyższego priorytetu wystarczy do wniosku dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019. Nie ma znaczenia czy w tym czasie pracodawca składał wniosek i nie otrzymał środków czy też w ogóle nie był zainteresowany KFS. Złożone oświadczenie dotyczy wniosków składanych na terenie całego kraju nie tylko do konkretnego powiatowego urzędu pracy.

 

III. Z uwagi na czas rozpatrywania wniosków oraz konieczność zawarcia umów przed terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego, Pracodawca przy planowaniu terminu szkolenia powinien uwzględnić okres  30 dni, począwszy od dnia złożenia wniosku , który będzie przeznaczony na dokonanie oceny formalnej oraz merytorycznej wniosków.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przypomina iż :

Skorzystać ze środków KFS nie mogą m.in.:

 

 1. osoby prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
 2. osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej –  zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
 3. lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa  w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
 4. pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym,
 5. osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce),
 6. prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
 7. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
 8. pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

 

 

 1. Wnioski na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego powinny być złożone w formie papierowej.

 

 1. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu.

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że przeciętna kwota dofinasowania do kształcenia ustawicznego w 2020 roku wynosi do  5000 zł/1 os.

 

VII. Finansowane będą wyłącznie formy kształcenia kończące się otrzymaniem uprawnienia, certyfikatu lub innego dokumentu, potwierdzającego uzyskania lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

 

VIII. Dopuszcza się negocjacje z pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewniania najwyższej  jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych .

 

 1. IX. Środki KFS przyznane na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników stanowią pomoc de minimis.

 

 1. Wzór wniosku oraz załączniki a także Barometr zawodów 2020 r dla powiatu brzeskiego oraz dla województwa opolskiego można pobrać na stronie : brzeg.praca.gov.pl  w zakładce : dokumenty do pobrania.

 

Informacji szczegółowych udzielają doradcy klienta pokój nr 29 ,tel. 77.444 13 93 w. 159

                                

 

 

 

Wydrukuj stronę