O g ł o s z e n i e

Uprzejmie  zawiadamiam,  że  w dniu  28 marca  2019 r.  o godz. 10 00   w Muzeum Piastów  Śląskich   w Brzegu  odbędzie  się V posiedzenie  Rady  Powiatu  Brzeskiego  z następującym  porządkiem  obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.

5. Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Pomoc społeczna w powiecie brzeskim – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu za rok 2018 wraz z oceną zasobów pomocy społeczne .

7. Wystąpienie przedstawicieli DPS w Jędrzejowie i Grodkowie.

8. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – PCPR w Brzegu z efektów pracy w 2018 r.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

10. Podjęcie uchwał:

        1. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu                    Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z  uwzględnieniem planu finansowego Funduszu.

        2. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

        3. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BCM SP ZOZ w Brzegu za rok               2018.

        4. w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny               dom dziecka .

        5. w sprawie wspólnego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej.

        6. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2023

        7. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2019.

11. Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.

 

=================================================================

             Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

                                    =================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący  Rady Janusz Jakubów

Wydrukuj stronę