Brzeg, dnia 19 października 2017 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 października 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, odbędzie się XXXIV posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 28.09.2017 r.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Program naprawczy Brzeskiego Centrum Medycznego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2016/2017.
8. Informacja o pozyskanych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów
wdrażanych w latach 2016-2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu (druk nr 1),
b) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu (druk nr 2),
c) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej w Grodkowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie (druk nr 3),
d) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Grodkowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie (druk nr 4),
e) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Grodkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie (druk nr 5),
f) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu (druk nr 6),
g) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu (druk nr 7),
h) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Brzegu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu (druk nr 8),
i) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 Specjalnej w Grodkowie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie (druk nr 9),
j) zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXVII/213/17 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu (druk nr 10),
k) przyjęcia planu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu (druk nr 11),
l) zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 12),
m) zmieniający uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2017 (druk nr 13).
10. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
11. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Rozpatrzenie skargi.
13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kowalczyk

 

 

Wydrukuj stronę