Brzeg, dnia 16 maja 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego

Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się LX posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 26 kwietnia 2018 r.

4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.

5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego
za 2017 rok – ref. Skarbnik Powiatu ;
a) zapoznanie radnych z opiniami RIO w Opolu:
– opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok,
– opinia dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
b) wystąpienie przewodniczącego Zarządu Powiatu Brzeskiego,
c) dyskusja.

7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

8. Głosowanie nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego powiatu i sprawozdania z wykonania
budżetu powiatu za 2017 rok:
a) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (druk nr 1),
b) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Brzeskiego za 2017 r. (druk nr 2).

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2018 r. (druk nr 3),
b) zaopiniowania nowego podziału na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa (druk nr 4),
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5),
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (druk nr 6),
e) opinii dotyczącej potencjalnego Parku Narodowego „Puszcza Śląska” ( druk nr 7).

11. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

12. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

Wydrukuj stronę