Lipiec to ostatni miesiąc realizacji projektu „Sapere aude – odważ się być mądrym” skierowanego do uczennic i uczniów ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego. Projekt, który jest realizowany od 1 września 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, objął 518 uczniów i uczennic ze wszystkich liceów naszego powiatu, tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu i Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

Przedsięwzięcie wymagało ogromnego wysiłku począwszy od napisania wniosku, który uzyskał wysoką ocenę, poprzez żmudną realizację, aż do ostatecznego rozliczenia. Podziękowania należą się staroście Maciejowi Stefańskiemu, zarządowi Powiatu za otwartość na sprawy edukacji. Wielką pracę wykonał zespół zarządzający w składzie Mieczysław Niedźwiedź (koordynator projektu), Robert Socha ( pracownik odpowiedzialny za monitorowanie ), Joanna Niedziela (księgowa projektu), asystenci koordynatora w poszczególnych szkołach Grażyna Lechki – I LO w Brzegu, Ewa Adamczyk – II LO w Brzegu, Katarzyna Turowska – LO w Grodkowie. Należy podkreślić zaangażowanie młodzieży, która systematycznie przez cały rok szkolny 2010/2011 realizowała ambitny program zajęć obejmujący : 1. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne ( matematyka, język niemiecki i angielski, chemia, fizyka, geografia, biologia ) . 2. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. 3. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ( informatyka, języki obce, przedmioty ,matematyczno – przyrodnicze ). 4. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe ( informowanie o korzyściach z wyboru ścieżki edukacyjnej zwłaszcza związanej z kształceniem politechnicznym). W ramach projektu szkoły zostały doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne takie jak projektory, laptopy, podręczniki i specjalistyczne programy komputerowe, multimedialne, pomoce naukowe do gabinetów przedmiotowych.
Uczniowie podnosili swoją wiedzę uczestnicząc w wyjazdach studyjnych na opolskie i wrocławskie wyższe uczelnie. Należy podkreślić, że dodatkowe zajęcia, zwłaszcza z przedmiotów, które uczniowie zdawali na maturze, w sposób istotny pomogły w osiągnięciu tegorocznych wyników maturalnych, które bez tej pomocy byłyby z pewnością znacznie gorsze. Wartość całkowita projektu wyniosła 345.550 zł. i w całości została finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie i ostateczne rozliczenie finansowe odbędzie się do 31 lipca 2011 r. Pozytywne doświadczenia z realizacji tego projektu były inspiracją do przygotowania kolejnego wniosku, który został złożony w Instytucji Pośredniczącej II stopnia jakim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 
 

Mieczysław Niedźwiedź

Naczelnik Wydziału Rozwoju

i Funduszy Zewnętrznych

Wydrukuj stronę