Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych w ramach projektów:

1. „Aktywna droga do pracy”– kwota 190.000 zł w ramach programu aktywizacji bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy- art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt zakłada aktywizację 27 bezrobotnych:16 staży, 4 bony stażowe, 4 bony zatrudnieniowe, refundacja 2 stanowisk pracy dla pracodawców.

2. „Powiat Brzeski dla seniorów”- kwota 122.500 zł w ramach programu aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Projekt zakłada aktywizację 18 bezrobotnych : 10 staży, prace interwencyjne dla 4 osób, refundację części wynagrodzenia dla 4 osób.

3. na realizację Programu Aktywizacja i Integracja – kwota 15.600

W ramach programu odbywa się aktywizacja zawodowa 40 bezrobotnych z określonym III profilem pomocy, podopiecznych ośrodków opieki społecznej z Brzegu i Skarbimierza w ramach prac społecznie-użytecznych wykonywanych maksymalnie 40 godz. miesięcznie, stawka płaconego świadczenia 8,10 zł za godzinę, refundacja z PUP-60% kwoty wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych. Równocześnie skierowani bezrobotni będą objęci aktywizacją społeczną prowadzoną przez trenerów w OPS- 40 godz. miesięcznie , wynagrodzenie trenerów jest kosztem ponoszonym przez gminy. Okres realizacji programu obejmie 2 miesiące. Projekt współfinansowany z gminami Brzeg i Skarbimierz.

Zapraszamy Pracodawców i bezrobotnych do udziału w projektach!

Szczegółowe informacje w sprawie staży, bonów, refundacji bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia można uzyskać w PUP w Brzegu, Wydział Instrumentów Rynku Pracy, pok.13, I p., tel. 774441390-93 wew.128. oraz w sprawie doposażenia stanowisk pracy- pok. 10, I p. tel. 774441390-93 wew.135

Dyrektor PUP w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Wydrukuj stronę