Brzeg, dnia 18.01.2018r.

G.6840.2.3.2017

Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowych (garaży)
stanowiących własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowych sprzedawanych w I przetargu:
1) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 1, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 19,08 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,064 cz. w nieruchomości wspólnej w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7, – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 1 to skrajny boks garażowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty blachą falistą, boks dobudowany ok. 1990 r. Funkcjonalność garażu poprawna. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
2) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 5, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 59,50 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,200 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 5 to środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
3) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 6, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 41,03 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,138 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 6 to środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
4) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 7, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 57,94 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,195 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 7 to środkowy boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
5) Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 8, położony w Grodkowie przy ul. Krakowskiej, o pow. użytkowej 34,68 m2 wraz ze sprzedażą na własność udziału 0,116 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w gruncie stanowiącym działkę nr 778/28 o pow. 0,0762 ha, obręb Grodków, ark. m. 7 – dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1N/00064248/0. Lokal użytkowy nr 8 to skrajny boks w zabudowie szeregowej jednorzędowej, przylegający do sąsiedniego budynku, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowo-drewniana, dwuskrzydłowa. Stropodach drewniany kryty papą, boks w zasadniczej przedwojennej części budynku, wzniesionej ok. 1900 r.. Funkcjonalność garażu pogorszona. Stan techniczny pogorszony. Popękana posadzka, zawilgocenie od podłoża na ścianach zewnętrznych. Nieszczelność dachu. Stropodach skorodowany, konstrukcja przegniła, waląca się. Stolarka drzwiowa wskazuje oznaki zużycia. Nieczynna instalacja elektryczna.
Garaże znajdują się w budynku o numerze ewidencyjnym 160103_4.0043.1299. Jest to budynek składający się z trzech części wybudowanych w różnych okresach czasu. Zasadnicza południowa część ma wyższą bryłę i została wzniesiona około roku 1900 (boksy garażowe o nr 5-8). Dobudowano do niej od północy część drugą, najmniejszą około roku 1960 (dwa boksy o numerach 3-4), a następnie około roku 1990 część najniższą północną (dwa boksy o numerach 1-2). Budynek mieści obecnie 8 boksów garażowych. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany głównie z cegły, kryty stropodachem konstrukcji drewnianej, kryty papą oraz blachą falistą w części z roku 1990. W budynku znajduje się nieczynna instalacja elektryczna. Grunt zabudowany budynkiem o funkcji garażowej w zabudowie szeregowej ( 8 lokali użytkowych) stanowiący działkę nr 778/28 położony jest na południowy – wschód od centralnej części miasta Grodków w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej oraz oświaty. Na wschód od ulicy Krakowskiej. Lokalizacja średnio korzystna, w obszarze zurbanizowanym o średniej intensywności zabudowy i koncentracji usług, na obrzeżach miasta. Teren nie jest ogrodzony ani utwardzony. Kształt działki jest nieregularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Krakowskiej, pośrednio drogami wewnętrznymi. Uzbrojenie terenu : prąd. Na działce jest posadowiony zespół boksów garażowych. Możliwości inwestycyjne przeciętne (brak możliwości lokalizacji dodatkowych większych obiektów). Budynek trzema fasadami posadowiony na granicy działki.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

3. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość nie jest obciążona .

5. Forma zbycia: sprzedaż na własność

6. Tryb zbycia: rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym
I przetarg odbył się 27.10.2017r., cena wywoławcza za garaże wynosiła – za garaż nr 1- 5 500,00zł, za garaż , za garaż nr 5- 10 500,00zł, za garaż nr 6 – 7 500,00zł, za garaż nr 7- 10 500,00zł, za garaż nr 8 – 6 000,00zł,
II przetarg odbył się 18.12.2017r., cena wywoławcza za garaże wynosiła – za garaż nr 1- 4 000,00zł, za garaż , za garaż nr 5- 7 000,00zł, za garaż nr 6 – 5 500,00zł, za garaż nr 7- 7 000,00zł, za garaż nr 8 – 5 000,00zł,

7. Cena wywoławcza:

Nr lokalu użytkowego (garażu) Cena wywoławcza do rokowań w zł
1 3 000,00
5 6 000,00
6 4 000,00
7 6 000,00
8 4 000,00

Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanej budynkami używanymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).

8. Miejsce i termin rokowań :
Rokowania odbędą się w dniu 23.02. 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
– o godz. 9.20 dla lokalu nr 1
– o godz. 10.00 dla lokalu nr 5
– o godz. 10.20 dla lokalu nr 6
– o godz. 10.40 dla lokalu nr 7
– o godz. 11.00 dla lokalu nr 8

9. Warunki udziału w rokowaniach:
W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

  • wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
  • złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem: „Rokowania – lokal użytkowy (garaż) nr…….. przy ul.Kasztanowej w Grodkowie” – do dnia 16.02.2018r. do godz.14.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20.
  • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych ) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest  osoba prawna lub inny podmiot,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość( nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań jest płatna jednorazowo (bez rozłożenia na raty) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.

Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć:
– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.9 niniejszego
ogłoszenia,
– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)
– pełnomocnictwo
– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich uczestników rokowań)
– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380),
obowiązany jest dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.
Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i przedmiotem rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

9. Zaliczka:
Wysokość zaliczki wynosi:

Nr lokalu użytkowego (garażu) Zaliczka
1 300,00 zł
5 600,00 zł
6 400,00 zł
7 600,00 zł
8 400,00 zł

Zaliczka jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004, w terminie do dnia 16.02. 2018 r. do godz. 24.00.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu

UWAGI:
– Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
– Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym
– w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

10. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .
Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147,2260, z 2017 r. poz. 624,820) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490).
Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, informacja o odwołaniu rokowań zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o rokowaniach.

Informacja o wynikach rokowań zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia rokowań tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 18.01.2018 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 na okres min.30 dni tj. od 18.01.2018 roku do dnia rokowań.

Wydrukuj stronę