Brzeg, dnia 23.11.2016r.

G.6840. 2.3.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1.Położenie i oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana o łącznej pow. 0,6706 ha, składająca się z działek nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona przy ul. 1 Maja w Brzegu, ark. mapy 4, obręb Południe, KW – OP1B/00023770/7

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest:

Nieruchomość, która stanowi nieuzbrojony teren zieleni nieurządzonej. Położona jest poza trzecią linią zabudowy od ulicy 1 Maja. Częściowo ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Stefana Żeromskiego poprzez teren publiczny ogólnodostępny, nieutwardzony, stanowiący dz. 78/48 (własność gminy Brzeg), oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części symbolem 3KDD, dla którego plan ustala przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej. Nieruchomość w kształcie foremnym. Kształt i wielkość nieruchomości umożliwia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy miejskiej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny oświaty (II Liceum Ogólnokształcące) oraz tereny usługowe.

Na działce mogą znajdować się także pozostałości po utwardzeniu oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego (np. rury, fundamenty, murki kable itp.). Działka może być częściowo zadrzewiona i zakrzaczona.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego 3 lutego 2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Nr XVXIII/148/12 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2012r., poz.397, działka nr 78/68, ark.m.4, obręb Południe jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy dojazdowej, działka nr 78/19, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie; ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym 3KDp, dla którego ustala się przeznaczenie: droga piesza, droga pieszo-jezdna; działka nr 79/4, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KSDD, dla którego ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem KDL, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy lokalnej.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i

zobowiązań.

4. Forma zbycia : sprzedaż na własność

5. Tryb zbycia : rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym

( I-szy przetarg odbył się 5.09.2016r.,II-gi przetarg odbył się 16.11.2016r. Cena wywoławcza w I przetargu wynosiła 800.000,00 zł, w II

przetargu 700 000,00 zł)

6. Cena wywoławcza : 500 000,00 zł + podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia

umowy sprzedaży

7. Miejsce i termin rokowań :

Rokowania odbędą się w dniu :25.01. 2017r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

8. Warunki udziału w rokowaniach:

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

  • wpłacą zaliczkę w terminie i wysokości, określonych w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia

  • złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działki nr 78/19, 78/68 i nr 79/4 – ul. 1 Maja w Brzegu” do dnia 20.01.2017r. do godz.1300 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20

  • stawią się na rokowania z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)

Zgłoszenie udziału powinno zawierać:

imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest

osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  • proponowaną cenę za nieruchomość (nie niższą niż cena wywoławcza do rokowań wskazana w pkt.6 ogłoszenia) i sposób jej zapłaty. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat . Wierzytelność Powiatu Brzeskiego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Uwaga – zgłoszenie winno być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie lub – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów przez uprawnionych jej przedstawicieli lub pełnomocników.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

– dowód wpłacenia zaliczki w wysokości, formie i terminie, opisanych w pkt.9 niniejszego

ogłoszenia,

– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub

– aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw(dotyczy przedsiębiorstw państwowych)

– pełnomocnictwo

– numer konta, na które należy zwrócić zaliczkę (dotyczy wszystkich uczestników rokowań)

– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu

nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest

dołączyć zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie

nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą rokowań, a przystępujący do rokowań składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o rokowaniach.

Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź stawić się na rokowaniach ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do rokowań zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu rokowań i nie wnoszą z tytułu stanu technicznego przedmiotu rokowań żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

9. Zaliczka : 50.000,00 zł

Zaliczka jest płatna w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004, w terminie do dnia 15.01. 2017 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu

UWAGI:

  • Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

  • Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym

  • w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacona zaliczka przepada .

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 567,00 zł(brutto) , które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Rokowania organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490).

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w rokowaniach.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i możliwości dokonania oględzin przedmiotu rokowań udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o rokowaniach ukaże się w dniu 23.11.2016r. na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto głoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 2-ch miesięcy dni tj. od dn. 23.11. 2016r. do dnia przetargu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie ogólnokrajowej i lokalnej– wydania z dnia 23.11.2016r.

Wydrukuj stronę