Brzeg, dnia 24.01.2024 r.

G.6820.4.2022

 

Starosta Brzeski

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości Skarbu Państwa

 

 1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 39/9 o pow. 0,2200 ha, położona w miejscowości Jeszkotle, gmina Grodków, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00004585/6.

 

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centralnej części wsi Jeszkotle ok. 14 km na zachód od centrum miasta Grodków, przy lokalnej wąskiej drodze asfaltowej (droga gminna). Nieruchomość jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, lasu oraz placu zabaw, lokalizacja korzystna, brak uciążliwego sąsiedztwa. Działka ma kształt nieregularny, teren jest ogrodzony od strony wschodniej. Na działce znajdują się pozostałości wyburzonego budynku mieszkalnego i gospodarczego, zalega duża ilość gruzu. Duża część działki jest bardzo gęsto zakrzaczona i zadrzewiona.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości gminy Grodków, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr 92, poz. 2727) oraz uchwałą Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009 r. Nr 16, poz. 246) teren obejmujący działkę nr 39/9 w Jeszkotlach oznaczony jest symbolem RM/304 – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; dopuszcza się zabudowę według parametrów określonych dla funkcji MNU – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa dokonywana za zgodą Wojewody Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 56/23 z dnia 2 maja 2023 r. i Starosty Brzeskiego na podstawie Zarządzenia Nr 19/2023 z dnia 10 maja 2023 r.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do II przetargu wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2024 r. o godzinie 10:00 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w budynku B, w pokoju nr 104 na I piętrze.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które wpłacą wadium w terminie i w wysokości określonych w punkcie 10 niniejszego ogłoszenia, stawią się na przetarg osobiście wraz z dokumentem tożsamości lub przez pełnomocnika albo przez przedstawiciela oraz przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • numer konta, na które należy zwrócić wadium,
 • w przypadku osoby fizycznej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedstawić pełnomocnictwo (oryginał) do uczestnictwa w przetargu oraz dokument tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a gdy działa pełnomocnik należy przedłożyć pełnomocnictwo (oryginał) upoważniające do reprezentowania podmiotu w przetargu.
 1. Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem. Osoby fizyczne posiadające rozdzielność majątkową zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że na dzień przetargu pozostają związane umową o rozdzielności majątkowej (w przypadku wygrania przetargu, umowę o rozdzielności majątkowej należy przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości).
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 3. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

 

 1. Wadium:
 2. Wysokość wadium wynosi 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23, w terminie do dnia 02.2024 r. do godziny 24:00.
 3. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 4. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tytule wpłaty wadium należy wskazać również numer KRS uczestnika przetargu.
 5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na podane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom także w wypadku odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 7. W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

 

 1. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 2. Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zapłaty ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium, przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany powyżej rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Brzegu.
 3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości oraz opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej.
 4. Wydanie nieruchomości na rzecz nabywcy nastąpi w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej wterminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia nabywcy bez usprawiedliwienia dozawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego tj.niestawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy Starosta Brzeski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

 1. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dni. Informację podaje się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu, tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

 1. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, I piętro, pokój nr 107, tel. 77 444 79 16.

 

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski na okres 30 dni od dnia 24.01.2024 r.

 

Ponadto wyciąg z niniejszego ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu 24.01.2024 r. w prasie lokalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

data podpis
Opracowanie Oliwia Poprawa 24.01.2024
Sprawdzenie i wstępna akceptacja

Izabela Wiecheć

24.01.2024

 

Wydrukuj stronę