Brzeg, dnia  22.03. 2018r.

G.6841.1.1.2017

Starosta Brzeski

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, składająca się z działki Nr 329/30 o pow.0,0951 ha, ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00036531/4.

Nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Zwanowice w „Zwanowicach Osadzie”, przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy), w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, ok.10 km od centrum miasta Brzeg.  Dojazd drogą wewnętrzną, asfaltową od południa. Działka ma kształt regularny, jest usytuowana w obniżeniu terenu. Nieruchomość nieuzbrojona. Prąd, woda, kanalizacja – w ulicy. Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: możliwości inwestycyjne ograniczone ze względu na lokalizację w obszarze zagrożenia powodziowego. Ukształtowanie terenu poniżej poziomu drogi. Grunt jest skoszony, występuje na nim kilka nasadzeń, które nie utrudniają zabudowy. Od strony śluzy działka jest ogrodzona siatką stalową.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz  Nr XXIV/167/2005 z dnia   28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2.05.2005 r. Nr 30, poz. 818 z późn. zmianami) działki nr 329/31 i 329/32 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

 1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
 2. Termin zagospodarowania : nie ustalono
 3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 4. Forma zbycia : oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat .

 

 1. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza : 23 000,00 zł 

 

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i terminy ich

     wnoszenia :

 1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie

    wieczyste wynosi  25% ceny  uzyskanej w przetargu + 23% podatek VAT.

    Pierwsza opłata roczna  płatna jest jednorazowo  nie później niż do dnia zawarcia umowy

o  oddanie  tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

 1. Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie

    wieczyste wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu + 23%  podatek  VAT.

    Opłata roczna płatna jest do 31 marca  każdego roku .

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu : 25.04. 2018r. o godz. 930 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 12   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:

–   aktualnego odpisu lub wydruku z właściwego rejestru sądowego lub urzędowego

–   pełnomocnictwa

–   numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników

przetargu)

 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,
 • osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r., poz.2097), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, w ustalonym wyżej terminie pod warunkiem, że w terminie do dnia 18.04. 2018 r. do godz. 1300, zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedłożą zaświadczenie – wypis z rejestru, o którym mowa w art. 19 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza nr 20. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu decyduje dzień wpływu lub doręczenia do kancelarii ogólnej organizującego przetarg.

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  2.300,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 18.04. 2018 r. do godz. 2400.

      Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet I opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia   umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpłacone wadium przepada.

 

13 . Warunki zawarcia umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty I opłaty za użytkowanie wieczyste powiększonej o podatek VAT przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006.
 • Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Starosta Brzeski zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

 

Starosta Brzeski zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 22.03.2018r.,w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej   http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info .

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i  nr 20,  na okres 30 dni  tj. od dn. 22.03. 2018r. do dnia przetargu.

 

 

Wstępna akceptacja:

Akceptujący Data Podpis
Izabela Wiecheć
Ewa Kluska
Wydrukuj stronę