Załącznik nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego z dnia 5.04.2018r. nr 23/2018

Brzeg, dnia 19.04.2018 r.
G.6845.1. 5 .2017

Starosta Powiatu Brzeskiego
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Położenie i oznaczenie przedmiotu dzierżawy:
Działka nr 66/11 o pow. 0,4193 ha, ark.m.3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00031007/7. Granice wydzierżawianej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Dzierżawca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.
2. Opis przedmiotu najmu:
Działka niezabudowana, położona w Brzegu przy ul. Grobli, na wyspie na rzece Odra, na terenie nie zabezpieczonym przed powodziami wałami przeciwpowodziowymi, zaliczona do użytku gruntowego Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka jest zakrzaczona i pokryta masami ziemnymi zmieszanymi z gruzem (pozostałości po zabudowaniach rozebranych w latach 90-tych XX wieku, posiada dostęp do drogi utwardzonej złej jakości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg działka nr 66/11, ark.m.3, obręb Centrum położona jest w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem B17U/RP (w przeważającej części) oraz w obrębie terenu elementarnego B16MN/EE/RP ( w mniejszej części): częściowo na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią, (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, częściowo (w większej części) – na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy VI- zabudowy produkcyjno – magazynowo -usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach strefy K ochrony krajobrazu, częściowo w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Forma udostępnienia:
Dzierżawa na czas nieoznaczony na cele nierolne i nieleśne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nieruchomość może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.
5. Roczny czynsz wywoławczy:
2.200,00 zł
Minimalne postąpienie podczas licytacji wynosić będzie 10 zł.
Do czynszu ustalonego w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
6. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu : 7.05.2018 r. o godz. 800 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
7. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
– złożą pisemne zgłoszenie udziału w przetargu w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę – ul. Grobli w Brzegu” – do dnia 26.04.2018 r. do godz. 1400 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Robotnicza 20,
– stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów) .
Zgłoszenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Osoby, które złożą zgłoszenia o innej treści niż zawarta w druku, zgłoszenia nieczytelne, niepodpisane, zawierające braki lub wypełnione niepoprawnie, nie zostaną dopuszczone do przetargu.
Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego notarialnie potwierdzoną kopię– o ile zgłoszenie składa pełnomocnik.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na warunkach zgłoszonych podczas przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu ze współmałżonkiem.

8. Warunki zawarcia umowy dzierżawy:
Umowa dzierżawy o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz roczny.

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 19.04.2018r. w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 14 dni tj. od dn. 19.04.2018r. do dnia przetargu.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 19.04.2018r. nr G. 6845.1. 5.2018

Dane   Oferenta:

Imię, nazwisko, nazwa firmy oraz siedziba:   …………………………………………………………………………………………………

Wpis do   ewidencji działalności gospodarczej poz: ………………………

wpis do KRS poz. ……………………

NIP …………………, Regon ……………………,

Telefon: …………………………., adres poczty elektronicznej:…………………………

 

Zgłoszenie do przetargu na dzierżawę nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu na dzierżawę działki niezabudowanej nr  66/11 o pow. 0,4193 ha, położonej przy ul. Grobli w  Brzegu, ark.m.3, obręb Centrum, KW- OP1B/00031007/7 zgłaszam swój udział w przetargu i oświadczam, że zamierzam wykorzystywać przedmiot dzierżawa na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(szczegółowy opis działalności)

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu.

Oświadczam , że  zapoznałem się z wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu i  zobowiązuję się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez ogłaszającego przetarg.

 

 

………………………………………….

(podpis i data)

Załączniki :

 1. …………………………………………………………

2   ………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu z dnia 19.04.2018r.  Nr G. 6845.1.5.2017

 

 1. 6845.1.5.2017

 

UMOWA DZIERŻAWY

 

 

W dniu …………………  2018 roku pomiędzy Skarbem Państwa, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Brzeskiego, Macieja Stefańskiego

zwanym w dalszej części umowy „Wydzierżawiającym”

 

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………….

…………………………………………….,

prowadzącym działalność gospodarczą  …………………………………………………………., wpisaną do ewidencji ……………………………………………………………………., prowadzonej przez ………………………………………………………………………………… pod numerem: ………………………….,…………………,

zwanym  w dalszej części umowy „Dzierżawcą”

 

w rezultacie przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Starosty Brzeskiego z dnia ….…….. r. nr …./2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa, została zawarta umowa następującej treści:

 

 1. Przedmiot umowy.

 

 • 1.
 1. Wynajmujący oświadcza, że Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości stanowiącej działkę niezabudowaną nr 66/11 o pow. 0,4193 ha, ark.m.3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00031007/7 , zwanej dalej „przedmiotem dzierżawy”.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg działka nr 66/11, ark.m.3, obręb Centrum położona jest w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem B17U/RP (w przeważającej części) oraz w obrębie terenu elementarnego B16MN/EE/RP ( w mniejszej części): częściowo na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią, (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, częściowo (w większej części) – na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy VI- zabudowy produkcyjno – magazynowo -usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach strefy K ochrony krajobrazu, częściowo w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.
 3. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem przedmiotu dzierżawy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

 • 2.
 1. Wydzierżawiający oddaje a Dzierżawca bierze w dzierżawę opisany w § 1 ust. 1 przedmiot dzierżawy na określonych w niniejszej umowie warunkach.
 2. Przedmiot dzierżawy zostanie wydany Dzierżawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę ustalenia stanu, w jakim przedmiot dzierżawy został wydany Dzierżawcy i zwrócony Wydzierżawiającemu.

 

 1. Sposób wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

 

 • 3.
 1. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na cele nierolne i nieleśne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na …………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, z zastrzeżeniem, że nieruchomość może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.
 2. Dzierżawca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej gospodarki.
 3. Przystosowania przedmiotu dzierżawy do umówionego użytku, Dzierżawca dokona własnym staraniem i na własny koszt z zastrzeżeniem § 12 umowy.
 4. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia okresowych kontroli sposobu wykorzystywania przedmiotu dzierżawy z obowiązkowym udziałem przedstawicieli Dzierżawcy.
 5. Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać.

 

III. Czas trwania umowy, zakończenie dzierżawy

 

 • 4.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 • 5.
 1. Wydzierżawiającemu i Dzierżawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. W przypadkach wypowiedzenia umowy przez Wydzierżawiającego,  Dzierżawcy przysługuje od Wydzierżawiającego zwrot  wartości udokumentowanych i poniesionych za zgodą Wydzierżawiającego nakładów na przystosowanie przedmiotu dzierżawy do umówionego użytku – w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu amortyzacji tych nakładów, ustalonego zgodnie z §  12 ust. 3 umowy.
 3. W razie wypowiedzenia umowy przez Dzierżawcę, Dzierżawcy nie przysługuje od Wydzierżawiającego zwrot jakichkolwiek nakładów na przedmiot dzierżawy.
 4. W uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający i Dzierżawca mogą wyrazić zgodę na wcześniejsze rozwiązanie umowy na warunkach porozumienia stron, wyrażonych na piśmie.
 5. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, Wydzierżawiający w czasie trwania dzierżawy ma prawo rozwiązać umowę za jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:
 6. a) Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu ponad trzy miesiące przy czym Wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.
 7. b) Dzierżawca nie dotrzymuje warunków umowy, w tym w szczególności prowadzi w Przedmiocie dzierżawy działalność inną, niż wskazana w § 3 ust. 1.
 8. W przypadkach opisanych w ust. 5, rozliczenia nakładów, opisanego w ust. 2, nie stosuje się.

 

 

 • 6.
 1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym.
 2. Z wydania nieruchomości Wydzierżawiającemu po zakończeniu dzierżawy strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.

 

 • 7.
 1. W przypadku, gdy po zakończeniu umowy Dzierżawca nadal korzysta z przedmiotu dzierżawy, Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy.
 2. Odszkodowanie będzie płatne z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca za każdy miesiąc bezumownego użytkowania w wysokości 2-krotnej wysokości 1/12 czynszu obowiązującego w dniu zakończenia umowy.

 

 

 1. Czynsz dzierżawy i świadczenia dodatkowe

 

 • 8.
 1. Z tytułu dzierżawy   Dzierżawca  będzie płacił  Wydzierżawiającemu  roczny czynsz   w wysokości …………………………….zł + podatek VAT naliczony wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 2. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy na rachunek bankowy Wydzierżawiającego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr 22 8870 0005 2001 0030 2668 0006 – na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury.
 3. W razie zwłoki w zapłacie czynszu Wydzierżawiającemu służy prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
 4. Czynsz ustalony w ust. 1 podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. O każdej kolejnej zmianie wysokości czynszu Wydzierżawiający powiadomi Dzierżawcę na piśmie. Zmiana wysokości czynszu w trybie, o jakim mowa w niniejszym ustępie, nie wymaga aneksu do umowy.

 

 1. Obowiązki stron
 • 9.

Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia należnych opłat publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy a w szczególności podatku od nieruchomości.

 

 • 10.

Dzierżawca będzie wykonywał przysługujące mu prawo według wszelkich zasad racjonalnej gospodarki, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania wszelkich przepisów administracyjnych, budowlanych, sanitarnych, p.poż. i innych związanych z używaniem Przedmiotu dzierżawy,
 2. zabiegania we własnym zakresie o wszelkie konieczne zaświadczenia, zezwolenia administracyjne lub licencje, jakie byłyby niezbędne w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,
 3. prowadzenia prawidłowej (zgodnej z przepisami prawa powszechnie obowiązującego) gospodarki wodno – ściekowej oraz w zakresie usuwania odpadów,
 4. odśnieżania i usuwania oblodzeń oraz utrzymania w czystości części chodnika bezpośrednio przylegającego do przedmiotu dzierżawy.

 

 

 • 11.

Dzierżawca oświadcza, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z korzystaniem lub przebywaniem na terenie przedmiotu dzierżawy. W przypadku wysunięcia takich roszczeń przez osoby trzecie względem Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich związanych z tym obciążeń finansowych Wydzierżawiającego, a w szczególności kosztów postępowania sądowego, o którym Dzierżawca zostanie poinformowany na piśmie niezwłocznie gdy Wydzierżawiający poweźmie informacje o takiej sprawie.

 

 • 12.
 1. Bez zezwolenia Wydzierżawiającego Dzierżawca ma prawo przeprowadzać w Przedmiocie dzierżawy jedynie prace porządkowe i zabezpieczające, związane ze zwykłym korzystaniem z przedmiotu dzierżawy.
 2. Dokonywanie w przedmiocie dzierżawy dalej idących zmian wymaga zawarcia pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 wymaga zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy stronami umowy, w którym zostanie w szczególności określony szczegółowy zakres nakładów, które zamierza dzierżawca ponieść na dostosowanie przedmiotu dzierżawy do umówionego użytku oraz okres amortyzacji tych nakładów, określony dla potrzeb ewentualnego ich rozliczenia, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • 13.

Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w umowie uznaje się za doręczone.

 • 14.

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 • 16.

Wszelkie spory wynikające ze stosunku dzierżawy rozstrzyga Sąd – właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego

 

 • 17.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze dla Wydzierżawiającego, jeden dla Dzierżawcy.

 

 

 

 

…………………………………………………..                                      …………………………………………….

/  Wydzierżawiający  /                                                               / Dzierżawca /

Wydrukuj stronę