Brzeg, dnia 28.09.2016r.

G.6840.2.2/1.2016

Zarząd Powiatu Brzeskiego

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości

       lokalowej

 

 1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości lokalowej sprzedawanej w przetargu:

    Samodzielny lokal użytkowy (garaż) nr 9, położony w Brzegu przy ul. Krzyszowica,  o pow. użytkowej 13,89 m2  wraz z udziałem w wysokości 0,045 w częściach wspólnych nieruchomości w tym w działce gruntu nr 193 o pow. 0,1939 ha –  dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1B/00014448/5. Lokal użytkowy nr 9 to środkowy boks garażowy w zabudowie szeregowej jednorzędnej, wzniesiony w technologii tradycyjnej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzka cementowa, brama garażowa stalowa, uchylna. Brak instalacji. Garaż jest bardzo niekorzystnie usytuowany w obniżeniu, przez które spływają wody opadowe. Funkcjonalność dodatkowo obniżona ponieważ wnętrze garażu ma zwężenie, jest niewielkie, szerokość w połowie to zaledwie 2,39 m. Garaż nr 9 znajduje się w budynku nr 160101_1.1102.457. Jest to przedwojenny budynek gospodarczo-magazynowy, który w okresie powojennym został zaadaptowany przez najemców na garażowy. Zlokalizowany prostopadle do ulicy i koryta rzeki . Mieści obecnie 8 boksów garażowych. Wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, kryty stropodachem konstrukcji korytkowej, kryty papą. W budynku brak instalacji. Budynek posiada nadbudówkę, do której brak dostępu. Pomieszczenia nadbudówki stanowią część wspólną nieruchomości. Ponadto do ściany południowej dostawiony boks blaszany. Stan techniczny budynku zły.

Grunt zabudowany trzema budynkami o funkcji garażowej w zabudowie szeregowej ( 16 lokali użytkowych) stanowiący działkę nr 193 położony jest przy ul. Franciszka Krzyszowica,  w sąsiedztwie koryta rzeki Odry (pomiędzy rzeką i ulicą). Teren jest obniżony, działka gruntu zlokalizowana na zboczu, narażona na częste podtopienia wodami opadowymi (budynki znajdują się poniżej poziomu ulicy) oraz na podtopienia okresowe związane z wysokimi stanami rzeki. Lokalizacja niekorzystna, ukształtowanie terenu niekorzystne (dawna fosa miejska). Możliwości inwestycyjne małe, grunt jest już częściowo zabudowany, dojazd do garaży jest utrudniony, ponieważ na działce znajduje się drzewostan (w tym starodrzew), część działki odgrodzona murem. Na działce znajduje się 3 budynki murowane mieszczące 16 garaży. Oprócz 16 garaży murowanych znajdują  się też garaże blaszane (6 boksów). Uzbrojenia terenu brak.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4.09.2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2.11.2009r., poz.1307, działka  Nr 193, ark.m.5, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Krzyszowica jest położona w granicach terenu elementarnego A 5 U/Z/KS na obszarze o podstawowej funkcji – tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi garaże (KS), w obszarze istniejącego zainwestowania (część działki od strony ulicy Krzyszowica do linii biegnącej wzdłuż ściany garaży od strony rzeki Odry oraz na terenie o podstawowej funkcji – tereny zieleni urządzonej (Z), w obszarze planowanego zainwestowania (cała działka), w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej (cała działka), w obrębie terenów chronionych, cennych pod względem przyrodniczym (cała działka).

 

 1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania : na nieruchomości wspólnej położonych jest 6 garaży blaszanych i nieruchomość wspólna jest obciążona umowami najmu gruntu pod tymi blaszanymi garażami.

                                                  

 1. Forma zbycia : sprzedaż na własność
 2. Tryb zbycia : ustny  przetarg nieograniczony

 

 1. Cena wywoławcza: 3 300,00 zł

Sprzedaż nieruchomości jako zabudowanej budynkami używanymi  nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT(stawka zw.).

 

 1. Miejsce i termin przetargu :

    Przetarg odbędzie się w dniu 7.11. 2016r.

 • o godz. 900 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

 1. Warunki udziału w przetargu:

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

 • wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 9   niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego ( w przypadku spółek) lub
 • aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorstw (dotyczy przedsiębiorstw

państwowych)

 • pełnomocnictwa
 • numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu)
 • cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie ( lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości,

W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie.

Przedkładane dokumenty nie mogą być wydane wcześniej niż sześć miesięcy przed datą przetargu, a przystępujący do przetargu składają oświadczenia, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów o przetargu.

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu technicznego  przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

 

 1. Wadium:

Wysokość wadium  wynosi : 330,00 zł

i jest płatne w  pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 w terminie do dnia 27.10. 2016 r. do godz. 2400.

Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

      UWAGI:

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 • w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia   umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada .

 

10 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:

 • Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości przed ustalonym przez Starostę Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  06 8870  0005 2001 0030 2668  0003 .
 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: w wysokości 237,50 zł (brutto), które są płatne również przed ustalonym terminem zwarcia umowy sprzedaży na konto  Starostwa Powiatowego w  Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  06 8870  0005 2001 0030 2668  0003

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

 

Przetarg organizuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz.1774 z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490).

 Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu  i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 28.09. 2016 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20  na okres min.30 dni tj. od 28.09. 2016 roku do dnia przetargu.

Wydrukuj stronę