Brzeg, dnia 20.02.2019r.
G.6840.2. 4 .2019
Zarząd Powiatu Brzeskiego
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości :
Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 525/22 o pow. 0,0477 ha, ark. mapy 6, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00028870/5.
Nieruchomość położona jest ok.1000 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz oświatowej. Działka jest ogrodzona od południowej strony i zagospodarowana wraz z sąsiednią działką nr 525/21, na której znajduje się Zespół Szkół Rolniczych. Stanowi trójkątny obszar gruntu (narożnik nieruchomości), sąsiadujący z pasem drogi – ulicy Krakowskiej. Na działce znajduje się teren zieleni, przecina ją ogrodzenie oraz wzdłuż granicy z drogą sieci uzbrojenia terenu – gazowa oraz elektroenergetyczna.
Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na uwarunkowania planistyczne.

2. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXXV/375/2006 z dnia 27 września 2006r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 4 grudnia 2006r. Nr 84, poz.2477) oraz uchwałą Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 9 marca 2009r. Nr 16, poz.245) teren obejmujący działkę Nr 525/22 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem UO/US/1- przeznaczenie podstawowe – tereny usług oświaty, sportu i rekreacji na wydzielonych działkach wraz z zielenią towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne.

3. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
4. Termin zagospodarowania : nie ustalono
5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
6. Forma zbycia : sprzedaż na własność
7. Tryb zbycia : ustny przetarg nieograniczony
8. Cena wywoławcza : 20 000,00 zł .
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
9. Miejsce i termin przetargu :
Przetarg odbędzie się w dniu : 25.03. 2019r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.
10. Warunki udziału w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
 wpłacą wadium w terminie i wysokości, określonych w punkcie 11 niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów)
 przedstawią komisji przetargowej przed otwarciem przetargu aktualne pełnomocnictwo, podmiotu zamierzającego uczestniczyć w przetargu .
Cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz.1380), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie, bądź okazanie komisji oryginału dokumentu.
Przystępujące do przetargu osoby fizyczne ( w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnoszą do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do ogrodzenia zakupionej działki od strony działki nr 525/21 ogrodzeniem trwałym w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży jednak nie później niż do dnia rozebrania istniejącego na zakupionej działce ogrodzenia terenu ZSR CKP. Wykonanie powyższych zobowiązań zabezpieczone zostanie karą umowną na rzecz Powiatu Brzeskiego w wysokości 5 000 zł.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

11. Wadium :
Wysokość wadium wynosi 2 000,00 zł i jest płatne w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr rach. 76 8870 0005 2001 0030 2668 0004 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia 19.03. 2019 r. do godz. 2400.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.
UWAGI:
 Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
 w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
12 . Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:
 Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Zarząd Powiatu Brzeskiego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków –Łosiów nr rach. 06 8870 0005 2001 0030 2668 0003.
 Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe .

Zarząd Powiatu Brzeskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.
Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Informację wywiesza się po 7 dniach od dnia rozstrzygnięcia przetargu tj. po terminie przewidzianym na złożenie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916

Zarząd Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

 

Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 20.02.2019r.,w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12 i nr 20, na okres 30 dni tj. od dn. 20.02. 2019r. do dnia przetargu.

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę