Załącznik  nr 1 do zarządzenia Starosty Brzeskiego  z dnia 26 .02.2020r.  nr  20 /2020

Brzeg, dnia 18.03.2020  r.

G.6845.1.  5  .2019

Starosta Powiatu Brzeskiego

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis przedmiotu dzierżawy:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w Zwanowicach przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rolnych. Lokalizacja peryferyjna w porównaniu do innych miejscowości gminy Skarbimierz, słaba. Działki mają kształt nieregularny, częściowo są usytuowane w obniżeniu terenu. Są niezagospodarowane, zakrzewione i zachwaszczone.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i składa się z działek nr 329/31 o pow. 0,0123 ha i nr 329/32 o pow. 0,0718 ha,  ark.m.1, położone  w Zwanowicach, gmina Skarbimierz, dla których Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00036531/4.

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Skarbimierz  działki  nr 329/31 i 329/32 położone w obrębie miejscowości Zwanowice leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

  1. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

3.Forma udostępnienia:

Dzierżawa na czas nieoznaczony na cele rolne  – bez prawa zabudowy .

 

  1. Roczny czynsz wywoławczy: 138,00 zł

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny).

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018r., poz.701)

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

 

  1. Miejsce i termin przetargu :

Przetarg odbędzie się w dniu : 8.04.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 12, pokój nr 104 na I piętrze budynku B.

 

  1. Warunki udziału w przetargu:

 

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:

wpłacą wadium w formie, terminie i wysokości określonych w punkcie 7 niniejszego

ogłoszenia

– stawią się na przetarg z dowodem tożsamości osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela lub pełnomocnika (dotyczy innych podmiotów) .

Przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne z podpisem notarialnie poświadczonym oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na warunkach zgłoszonych podczas przetargu  przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Warunek ten nie dotyczy osób, które stawią się na przetargu  ze współmałżonkiem.

 

  1. Wadium :

Wysokość wadium wynosi  20,00 zł  i jest płatne w pieniądzu na konto  Starostwa Powiatowego w Brzegu w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów nr  rach. 76 8870  0005 2001 0030 2668  0004 lub w kasie Starostwa  Powiatowego w Brzegu przy                   ul. Robotniczej 12, w terminie do dnia  2.04. 2020 r. do godz. 2400.

     Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Brzegu.

 

 

  1. Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

Umowa dzierżawy o treści określonej w załączniku nr 2 do zarządzenia Starosty Brzeskiego zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz roczny.

 

Starosta Powiatu Brzeskiego zaprasza do udziału w przetargu.

 

 

 

Szczegółowych informacji o przetargu  udziela Izabela Wiecheć, Geodeta Powiatowy, w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Brzegu, Brzeg, ul. Robotnicza 12, pok. Nr 107, tel. 4447 916 .

Uwaga: ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej nr 12  (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszcza się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info  na okres 14 dni tj. od dn.18.03.2020r. do dnia przetargu.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie lokalnej : Gazeta Brzeska, wydanie z dnia 18.03.2020 r.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę