Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu nieustannie ubiega się o środki finansowe, które pomogą w zmniejszeniu stopy bezrobocia w naszym regionie. Przez cały rok wychodziliśmy naprzeciw potrzebom, bardzo wymagającego rynku pracy, organizując szkolenia, staże, prace interwencyjne oraz udzielając dotacji na otwarcie działalności gospodarczej czy stworzenie / doposażenie stanowiska pracy. Mimo, iż zbliża się koniec roku nie spoczywamy na laurach i wciąż zapraszamy do współpracy z nami.

Do 31 października br. PUP w Brzegu wydał na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu aż 7 668 800 zł. W ramach tych środków zrealizowano m. In. 8 projektów konkursowych (w tym z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej).
Jednym z projektów, który umożliwia aktywizację osób bezrobotnych jest „Aktywny Powiat Brzeski”. Realizowany jest on od czerwca do grudnia br. a jego celem jest zwiększenie liczy osób aktywnych na rynku pracy powiatu brzeskiego oraz podnoszenie, aktywizacja lub zmiana umiejętności zawodowych i osobowościowych.
„Aktywny Powiat Brzeski” to program specjalny mający na celu aktywizację bezrobotnych, wobec, których stosowane do tej pory usługi lub instrumenty rynku pracy (tj. szkolenia, usługi doradcze, staże, roboty publiczne itp.) okazały się nieskuteczne, tzn. nie zakończyły się podjęciem pracy. Według danych na dzień 31.10.br. udzielono 62 dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej i wypłacono 19 osobom wsparcie pomostowe w kwocie 2.400 zł na opłacenie składki ZUS w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto zorganizowano 74 staże oraz przeszkolono 13 osób. Pracodawcy, którzy zatrudnią bezrobotnych po zakończeniu stażu lub po odbytym szkoleniu otrzymają jednorazową premię w kwocie do 4 tys. zł. Bezrobotni, którzy nie zostaną zatrudnieni po stażu i szkoleniu, ale podejmą pracę również otrzymają premię w kwocie do 4 tys. zł. Łącznie dotychczas na program specjalny zaangażowano środki w wysokości 1 548 200 zł.
            Są jeszcze wolne środki na organizację szkoleń. ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY BEZROBOTNE I PRACODAWCÓW DO WSPÓŁPRACY!
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 444 13 90 do 92 lub bezpośrednio w Urzędzie pracy w Brzegu.
Wydrukuj stronę