logo

Brzeskie Centrum Medyczne realizuje szereg programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do mieszkańców powiatu brzeskiego.
O terminach rozpoczęcia rekrutacji i szczegółach przebiegu programów dowiedzieć się można pod nr telefonu: 790 433 222.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Trans Medyk i Brzeskie Centrum Medyczne poprawiają stan zdrowia mieszkańców subregionu północnego”

Czego dotyczy projekt?
Realizacja projektu stanowi odpowiedź na narastające problemy społeczeństwa w zakresie chorób cywilizacyjnych: nadwagi, otyłości, cukrzycy. Stąd celem zaplanowanych w nim inwestycji jest zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi, otyłości i cukrzycy dzięki identyfikacji osób chorych oraz zaoferowanie im kompleksowego wsparcia w postaci usług zdrowotnych i działań informacyjno-promocyjnych. Mając na uwadze utrudniony dostęp do usług w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i niską świadomość dotycząca ich zapobiegania u osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie wnioskodawca postanowił o zastosowaniu wobec tej grupy preferencji.
W rezultacie w projekcie zaplanowano udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 42% (294 osoby). Osoby, które w wyniku badań przesiewowych, zakwalifikowane zostaną do kolejnego etapu projektu, objęte zostaną kompleksowym, udzielanym
z zastosowaniem nowoczesnych i adekwatnych do ich potrzeb i możliwości narzędzi.  Działania zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w tym informacyjno-edukacyjne w zakresie nadwagi,  otyłości i cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez usługi/pakiety usług, a także poradnictwo/szkolenia, w zakresie prawidłowego żywienia, aktywizacji ruchowej, świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości/cukrzycy, w tym badania diagnozujące.

Do kogo kierowany?
Projekt skierowany jest do osób w wieku 45-65 lat oraz do dzieci w wieku 6-18 lat. Projekt ma na celu zwiększenie wykrywalności nadwagi, cukrzycy poprzez przeprowadzanie  badań przesiewowych, zmniejszenie poprzez poprawę nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nadwadze i cukrzycy.

Jakie są warunki udziału?
Oprócz obostrzeń wiekowych udział w programie mają osoby będące mieszkańcami powiatów:
Powiat Brzeski – Brzeskie Centrum Medyczne (partner projektu)
Powiat Namysłowski – Brzeskie Centrum Medyczne (partner projektu)
Powiat Kluczbork – Trans Medyk (lider projektu)
Powiat Oleski – Trans Medyk (lider projektu)
Brzeskie Centrum Medyczne jest na etapie przygotowywania się do rozpoczęcia II etapu projektu – interwencji przez dietetyka, trenera personalnego oraz psychologa.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Myśl o sobie – dbaj o zdrowie! – kompleksowa interwencja edukacyjno-zdrowotna oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy na terenie subregionu południowego Województwa Opolskiego”

Czego dotyczy projekt?
Choroby cywilizacyjne, w tym przede wszystkim nadmierna masa ciała i cukrzyca stanowią jeden
z najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych ze stylem życia w Polsce, w tym
w województwie Opolskim. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy. Cel główny projektu to zmniejszenie zachorowalności na choroby metaboliczne poprzez przebadanie pod kątem nadwagi/otyłości 36 428 (18 333 K) oraz pod kątem cukrzycy 18 214 (9 289 K) osób zamieszkujących teren subregionu południowego (powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki i strzelecki), a także objęcie opieką multikomponentową 700 (304K) osób, w okresie 01.08.2017-31.12.2019r. Ponadto przewiduje się przeprowadzenie szeregu działań informacyjno edukacyjnych, a także objęcie kompleksowym
i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciem min. 418 (213K) osób (60%) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będą one traktowane priorytetowo. Działania informacyjno-edukacyjne będą prezentowane podczas rozmaitych wydarzeń kulturalnych i sportowych, w których dokonywać będzie się badań, a także przeprowadzi urozmaicony program dietetyczno-aktywnościowy, w tym warsztaty kulinarne, szkolenia zdrowotne, zajęcia sportowe etc. Ponadto zakłada się, że będzie przeprowadzony monitoring realizacji założeń projektu po 6 i 12 miesiącach od zakończenia interwencji, a także po zakończeniu realizacji projektu. Założone w projekcie cele w sposób bezpośredni zniwelują wskazany problem.

Do kogo kierowany jest program?
Projekt skierowany jest do osób w wieku 45-65 lat oraz do dzieci w wieku 6-18 lat. Projekt ma na celu zwiększenie wykrywalności nadwagi, cukrzycy poprzez przeprowadzanie  badań przesiewowych, zmniejszenie poprzez poprawę nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej częstotliwości występowania nadwagi i otyłości, upowszechnienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nadwadze i cukrzycy.

Jakie są warunki udziału?
Oprócz obostrzeń wiekowych udział w programie mają osoby będące mieszkańcami powiatów:
Powiat Kędzierzyn-Koźle – Brzeskie Centrum Medyczne (partner projektu)
Powiat Strzelecki – Trans Medyk Ratownictwo
Powiat Krapkowicki – Trans Medyk Ratownictwo
Powiat Głubczycki – NZOZ Głubczyce

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem drogą do zastępowalności pokoleń mieszkańców subregionu północnego”

Czego dotyczy projekt?
Województwo Opolskie wymaga zdecydowanej interwencji na rzecz poprawy zdrowia swoich mieszkańców, z uwagi na ciągły spadek poziomu zaludnienia. Jedną z bezpośrednich przyczyn tego stanu jest niska liczba urodzeń. Kluczowe znaczenie ma skierowanie wsparcia do kobiet w ciąży i ich dzieci. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości życia oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu matek i dzieci poprzez objęcie wsparciem 1453 kobiet oraz 1742 dzieci do 2 roku życia. Ponadto przewidywane jest przeprowadzenie szeregu działań informacyjno-edukacyjnych, a także objęcie kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciem in. 639 osób (20%) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – będą one traktowane priorytetowo. Wsparcie będzie realizowane dla kobiet od 10 tygodnia ciąży poprzez badania prenatalne, mobilną szkołę rodzenia, a po porodzie rehabilitację kobiet, diagnostykę dzieci pod kątem psychologiczno-ruchowym, spotkania ze specjalistami z wielu dziedzin, szczepienia przeciwko pneumokokom, ponadto spotkania z dietetykiem oraz psychologiem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizowany jest mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych. Opieka dotyczy dzieci do 2 roku życia.

Jakie są warunki udziału?
Aby móc wziąć udział w projekcie należy spełnić warunek dotyczący miejsca zamieszkania, tj:
Powiat Brzeski – Brzeskie Centrum Medyczne (partner projektu)
Powiat Namysłowski – Brzeskie Centrum Medyczne (partner projektu)
Powiat Kluczborski – Optima Medycyna S.A.
Powiat Oleski – Optima Medycyna S.A.
Aktualnie realizowane są badania prenatalne dla kobiet do 35 r.ż., diagnostyka dzieci do 2 r.ż., oraz szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Stop dla raka – program profilaktyki raka jelita grubego w powiecie brzeskim i namysłowskim”

Czego dotyczy projekt?
Przedmiotem projektu jest zwiększenie poziomu zgłaszalności mieszkańców powiatu brzeskiego i namysłowskiego w wieku aktywności zawodowej na badania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy, związane z małą wiedzą społeczną na temat nowotworów jelita grubego, który niejednokrotnie jest późno wykrywany i często prowadzi do zgonu pacjenta. Ponadto na wykonanie badań kolonoskopowych często czeka się kilka miesięcy co również opóźnia rozpoznanie choroby. Osoby w wieku aktywności zawodowej, niejednokrotnie nie mają również możliwości dojazdu w godzinach pracy do pracowni endoskopowej na badanie. W ramach projektu w latach 2017-2020 zostanie wykonanych 800 badań kolonoskopowych ze znieczuleniem wśród mieszkańców powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej. Badania wykonywane będą w dwóch punktach jednym zlokalizowanym w Brzegu, drugim w Namysłowie. Realizacja projektu otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Gastroenterologii. Przy współpracy z zakładami pracy badania miałyby wejść w szereg badań okresowych profilaktycznych realizowanych wśród pracowników spełniających kryteria wiekowe. Dodatkowo zapewniany będzie dojazd na badania dla osób, które nie mają możliwości zagwarantowania sobie dojazdu we własnym zakresie, a także zapewniona będzie opieka nad osobą niesamodzielną pozostającą pod opieką osoby biorącej udział w projekcie.

Jakie są warunki udziału?
Profilaktyka raka jelita grubego dla osób w wieku 25-65 lat poprzez badania kolonoskopowe ze znieczuleniem mające na celu walkę z nowotworem jelita grubego wśród mieszkańców powiatu brzeskiego i namysłowskiego
Ponadto zwiększenie świadomości mieszkańców o profilaktyce choroby nowotworowej jelita grubego.
Badanie kolonoskopii wykonywane jest bezpłatnie dla osób spełniających kryteria.

Do badań kwalifikują się:
wszystkie osoby: w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
osoby w wieku 25–49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP co 2-3 lata.
W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Województwo Opolskie stawia czoła rakowi! Opolski program profilaktyki i wczesnego wykrywania wirusa Human Papilloma-Virus (HPV)”

Czego dotyczy program?
W krajach rozwijających się istotnym problemem zdrowotnym i społecznym jest duża zachorowalność na raka szyjki macicy. Jest on jednym z najczęściej występujących nowotworów. Szacuje się, że na świecie liczba kobiet z nowotworem szyjki macicy wynosi ok 1,4 mln. Najczęściej rak szyjki macicy rozwija się między 35, a 59 rokiem życia, czyli w momencie, kiedy wiele z nich wyhoduje dzieci i jest aktywnych zawodowo. Podjęcie odpowiednich działań opartych na profilaktyce i diagnostyce umożliwia zmniejszenie niekorzystnych wskaźników epidemiologicznych. Wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium pozwala na zastosowanie skutecznego leczenia. Mimo istnienia możliwości diagnostycznych w tym zakresie, wciąż jedynie 1/3 kobiet korzysta z regularnych badań profilaktycznych. W odpowiedzi na powyższe problemy Brzeskie Centrum Medyczne zakłada realizację projektu, którego celem głównym jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej m.in. 10 000 osób z Województwa Opolskiego oraz zwiększenie zgłaszalności na badanie profilaktyczne raka szyjki macicy poprzez objęcie testem HPV i badaniem cytologicznym 4000 uczestniczek projektu.

Jakie są warunki udziału?
Aby spełnić warunki udziału w programie wystarczy być mieszkanką Województwa Opolskiego oraz być w przedziale wiekowym 30 – 59 lat.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Skuteczna rehabilitacja szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”
Na czym polega program?

W ramach projektu planuje się rehabilitację medyczną osób w wieku aktywności zawodowej oraz osób bezrobotnych, w związku z przebytymi chorobami kardiologicznymi i neurologicznymi. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżone problemy związane z nasileniem się niezdolności do pracy osób aktywnych zawodowo w związku z przebytymi chorobami i brakiem szybkiej i skutecznej rehabilitacji. Realizacja projektu ma na celu prowadzenie działań rehabilitacyjnych, które będą nakierowane na przywrócenie możliwie pełnej aktywności zawodowej, sprawności fizycznej, psychicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kompleksowy program rehabilitacji medycznej na terenie województwa opolskiego. Planuje się przyjąć 400 osób, z czego ponad 80% to pacjenci ze schorzeniami kardiologicznymi, a pozostali to pacjenci po udarze mózgu.

Jakie są warunki udziału?
Aby móc skorzystać z programu, należy mieć miejsce zamieszkania w Województwie Opolskim oraz być osobą w wieku od lat 18 aż do wieku emerytalnego.

 

baner reklamujący program - treść w artykule

„Województwo opolskie stawia czoła rakowi piersi! Opolski program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi”

Na czym polega program?
W ramach projektu planuje się szeroko rozumianą akcję profilaktyczną mającą na celu uświadomienie kobiet o konieczności badań oraz zagrożeniach wynikających z zachorowania na raka piersi. Celem jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach UE oraz na podniesienie poziomu wiedzy Kobiet na temat profilaktyki raka sutka.
Realizacja programu będzie polegała na organizacji spotkań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki.

Jakie są warunki udziału?
Aby móc skorzystać z programu, należy mieć miejsce zamieszkania w Województwie Opolskim oraz być osobą w wieku od lat 50 aż do wieku emerytalnego.

Wydrukuj stronę