Brzeg, dn.12.10.2017r.

Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ

OBWIESZCZENIE
Zarządu  Powiatu Brzeskiego
z dnia 12.10.2017r.
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:
– w formie pisemnej na adres:
Starostwo Powiatowe w Brzegu
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
starostwo@brzeg-powiat.pl;
– ustnie do protokołu:
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, budynek „B”, III piętro, pokój nr 301-302, od poniedziałku do piątku  od godziny 715 do 1515;
– w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 2 listopada 2017r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Brzeskiego.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko umieszczonych na BIP lub w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Brzegu, pod adres podany wyżej.

Przewodniczący Zarządu
Maciej Stefański

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu “Programu Ochrony Środowisko dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

Wydrukuj stronę