UCHWAŁA NR LVII/385/23
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 30 listopada 2023 r.
  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała stanowi roczny program współpracy Powiatu Brzeskiego w 2024 r. z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, zwany dalej „programem”.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) organizacjach — należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu lub na rzecz mieszkańców powiatu, bez względu na siedzibę:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) powiecie — należy przez to rozumieć Powiat Brzeski;
4) starostwie — należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Brzegu.
§ 3. Celem głównym programu jest pełniejsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców przy współpracy powiatu i organizacji.
§ 4. Celami szczegółowymi programu są:
1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu;
2) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4) wspieranie i tworzenie warunków na rzecz większej profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych;
5) realizacja zapisów porozumienia Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi z dnia 29 maja 2015 r. nr OR.031.19.2015.
§ 5. Podmiotami współpracy i adresatami programu są powiatowe organy administracji publicznej (Rada, Zarząd i Starosta Powiatu Brzeskiego) oraz organizacje w znaczeniu nadanym w § 2 pkt 2.
§ 6. Przedmiotem współpracy powiatu i organizacji jest realizacja zadań publicznych powiatu w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w dziedzinach:
1) edukacji;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) pomocy społecznej;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) kultury i ochrony dóbr kultury;
6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
7) turystyki;
8) ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych;
11) ochrony praw konsumentów,
12) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
§ 7. Priorytetowymi w okresie obowiązywania programu są zadania publiczne w zakresie:
1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) kultury;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
§ 8. Współpraca powiatu i organizacji odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego na zasadach określonych w § 12 i kolejnych;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania kierunków współdziałania;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, bezpośrednio z tymi organizacjami lub przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego,
na zasadach określonych w odrębnej uchwale;
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
5) współdziałania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
6) pomocy technicznej, szkoleniowej i informacyjnej na rzecz organizacji;
7) promowanie działań podejmowanych przez organizacje w sferze pożytku publicznego;
8) obejmowania patronatem inicjatyw realizowanych przez organizacje;
9) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez organizacje działające na terenie powiatu.
§ 9. Współpraca powiatu z organizacjami oparta jest na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 10. Na realizację programu przeznacza się środki własne w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) do zabezpieczenia w uchwale budżetowej, a ponadto na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
przeznacza się środki z dotacji budżetu państwa w wysokości zgodnej z art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z
2021 r. poz. 945), z zastrzeżeniem art. 11 ust. 12 tej ustawy.
§ 11. Starostwo zapewnia obsługę biurowo-administracyjną spraw związanych z realizacją niniejszego programu.
§ 12. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom następuje w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych albo ich wspierania — wraz z udzielaniem przez powiat dotacji na finansowanie bądź współfinansowanie ich realizacji;
2) innej dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na zasadach określonych w ustawie i niniejszym programie.
3. Organizacje mogą również składać wnioski przed ogłoszeniem konkursu albo z jego pominięciem, na zasadach określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 19a ustawy.
§ 13. 1. Organem administracji publicznej, który w imieniu powiatu zleca realizację zadań publicznych jest Zarząd Powiatu Brzeskiego.
2. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarte konkursy ofert nie rzadziej niż raz w roku.
3. Konkursy ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.brzeg-powiat.pl/, na stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń siedziby
Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20.
4. Zarząd Powiatu Brzeskiego może podzielić zadania, o których mowa w § 6 lub § 7, na kilka odrębnych konkursów, a także ograniczyć konkurs tylko do wybranych zadań.
§ 14. 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego w każdorazowej uchwale ogłaszającej otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert oraz określa poszczególne czynności do wykonania przez komisję i ich
  terminy.
2. Do podstawowych zadań komisji w szczególności należy:
1) ocena ofert złożonych w konkursie pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów wymienionych w § 2, a w szczególności zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy;
2) występowanie do Zarządu Powiatu Brzeskiego z propozycją (rekomendacją) dotyczącą zgłoszonych ofert.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi od 5 do 7 osób.
4. Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza termin i dopuszczalną formę wskazywania kandydatów przez organizacje.
5. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs ofert dotyczy.
6. Zarząd Powiatu Brzeskiego powołując komisję wskazuje swojego przedstawiciela oraz jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
7. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu ogłoszenia o konkursie;
2) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o konkursie;
3) prowadzenie niezbędnej dokumentacji prac komisji z zachowaniem przepisów kancelaryjnych obowiązujących w starostwie, w tym zwłaszcza przygotowanie protokołów posiedzeń komisji oraz prowadzenie rejestru
złożonych ofert;
4) przygotowanie projektu ogłoszenia o wyborze ofert;
5) zapewnienie publikacji ogłoszeń o konkursie oraz o wyborze ofert, w miejscach i formie wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
9. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
10. Komisja głosuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
11. Każdemu członkowi komisji przysługuje równe prawo głosu.
12. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
13. Protokół posiedzenia komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu jej członkowie.
14. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
15. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac składa pisemne oświadczenie o istnieniu lub nieistnieniu okoliczności powodujących jego wyłączenie z prac komisji.
16. W pierwszej kolejności komisja dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, zgodnie z kartą oceny formalnej oferty konkursowej.
17. Ocena ofert pod względem merytorycznym odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, zgodnie z kartą oceny merytorycznej oferty konkursowej.
18. Karty oceny formalnej i merytorycznej oferty konkursowej stanowią załączniki ogłoszenia o konkursie.
19. Komisja opracowuje listę ofert rekomendowanych, na podstawie której Zarząd Powiatu Brzeskiego rozstrzyga konkurs.
§ 15. 1. Starosta Powiatu Brzeskiego może powoływać w drodze zarządzenia wspólne zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji.
2. Celem działalności zespołów może być w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
3. Utworzenie zespołu może nastąpić z inicjatywy powiatowego organu administracji publicznej lub na umotywowany wniosek organizacji kierowany do Starosty Powiatu Brzeskiego.
§ 16. 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawi Radzie Powiatu Brzeskiego ocenę realizacji niniejszego programu w formie sprawozdania do 31 maja 2025 r.
2. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, z podaniem:
1) zakresu konkursu,
2) daty ogłoszenia konkursu;
3) terminu składania ofert;
4) liczby złożonych ofert;
5) liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
6) liczby umów niezrealizowanych;
7) nazw i miejscowości siedzib organizacji, z którymi zawarto umowy;
8) wysokości udzielonych dotacji w poszczególnych dziedzinach.
3. Sprawozdanie powinno również zawierać zwięzły opis innych zrealizowanych form współpracy powiatu z organizacjami, o których mowa w § 8.
§ 17. 1. Projekt programu został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny starostwa, a następnie skierowany do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami po przyjęciu
projektu przez Zarząd Powiatu Brzeskiego na posiedzeniu w dniu 18 października 2023 r., z zachowaniem zasad określonych w uchwale Nr XII/97/15 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
konsultowania aktów prawa miejscowego z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2636).
2. W ramach konsultacji projekt został ogłoszony na stronie internetowej starostwa, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w starostwie wraz z informacją o możliwości składania opinii w
wyznaczonym terminie. W trakcie konsultacji organizacje nie złożyły żadnych opinii, a Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt programu. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami
konsultacji w dniu 15 listopada 2023 r.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
Przewodnicząca Rady
(—)
Cecylia Zdebik
Wydrukuj stronę