Rada Powiatu Brzeskiego na Sesji w dniu 28 listopada 2013 r. podjęła Uchwałę w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/243/13
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.
 
            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[1]) uchwala się,
co następuje:
§ 1
Uchwała stanowi roczny program współpracy powiatu brzeskiego w 2014 r. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1), zwany dalej „programem”.
§ 2
Ilekroć w programie jest mowa bez bliższego określenia o:
1)     ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
2)     organizacjach — należy przez to rozumieć:
a)     organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy,
                        oraz
b)     podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu lub na rzecz
mieszkańców powiatu, bez względu na siedzibę organizacji;
3)     powiecie — należy przez to rozumieć powiat brzeski.
§ 3
Celem głównym programu jest pełniejsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców powiatu przy współpracy powiatu i organizacji.
§ 4
Celami szczegółowymi programu są:
1) zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu;
2) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
3) wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4) wspieranie i tworzenie warunków na rzecz większej profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych;
5) realizacja zapisów uchwały Nr XVII/124/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007–2020.
§ 5
Podmiotami współpracy i adresatami programu są powiatowe organy administracji publicznej
(Rada, Zarząd i Starosta Powiatu Brzeskiego) oraz organizacje w znaczeniu nadanym w § 2 pkt 2.
§ 6
Przedmiotem współpracy powiatu i organizacji jest realizacja zadań publicznych powiatu
w zakresie pożytku publicznego, w szczególności w dziedzinach:
1)    edukacji;
2)    ochrony i promocji zdrowia;
3)    pomocy społecznej;
4)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5)    kultury i ochrony dóbr kultury;
6)    kultury fizycznej;
7)    turystyki;
8)    ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9)    porządku i bezpieczeństwa publicznego;
10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w szczególności osób niepełnosprawnych;
11) ochrony praw konsumentów;
12) obronności państwa.
§ 7
Priorytetowymi w okresie obowiązywania programu są zadania publiczne w zakresie:
1) działalności na rzecz mieszkańców powiatu polegającej na:
a) przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) ochronie i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,
c) integracji i reintegracji społecznej w przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) kultury;
4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
§ 8
Współpraca powiatu i organizacji odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego
na zasadach określonych w § 12 i kolejnych;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w celu
zharmonizowania kierunków współdziałania;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach określonych w uchwale Nr XLVII/305/10 Rady Powiatu brzeskiego z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wykonania przepisów
o pożytku publicznym (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 119, poz. 1291);
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
6) współdziałania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
6) pomocy technicznej, szkoleniowej i informacyjnej na rzecz organizacji.
§ 9
Współpraca powiatu i organizacjami oparta jest na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 10
Na realizację programu przeznacza się środki w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych) do zabezpieczenia w uchwale budżetowej.
§ 11
Starosta Powiatu Brzeskiego na zasadach określonych w prawie pracy powierza pracownikowi
Starostwa Powiatowego w Brzegu obowiązek obsługi biurowo-administracyjnej spraw związanych ze współpracą powiatu z organizacjami, w tym obsługi komisji konkursowej (§ 14), wniosków składanych przed konkursem lub poza nim (art. 12 i art. 19a ustawy) oraz kontaktu z organizacjami.
§ 12
1. Zlecanie realizacji zadań publicznychorganizacjom następuje w formie:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych albo ich wspierania — wraz z udzielaniem przez powiat dotacji na finansowanie ich realizacji albo z wkładem niefinansowym;
2) partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) zamówienia publicznego;
4) innej dopuszczalnej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Organizacje mogą również składać wnioski przed ogłoszeniem konkursu albo z jego
pominięciem, na zasadach określonych odpowiednio w art. 12 albo art. 19a ustawy.
§ 13
1. Organem administracji publicznej, który w imieniu powiatu zleca realizację zadań publicznych, jest Zarząd Powiatu Brzeskiego, który w szczególności:
1) wybiera formę zleceń w sposób zapewniający wysoką jakość ich wykonania;
2) ogłasza otwarte konkursy ofert;
3) powołuje komisję konkursową;
4) przyjmuje wnioski lub oferty;
5) wybiera wnioski lub oferty do zlecenia oraz udziela dotacje;
6) dopuszcza oferty z pominięciem konkursu na zasadach określonych w art. 19a ustawy.
2. Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza otwarte konkursy ofert nie rzadziej niż raz w roku, pierwszy nie później niż do dnia 31 marca.
3. Konkursy ogłasza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu pod
adresem http://home/create9/domains/brzeg-powiat.pl/public_html.brzeski.opolski.sisco.info/, na stronie internetowej powiatu pod adresem https://brzeg-powiat.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, a dodatkowo w prasie lub w innej formie — jeżeli tak zadecyduje
Zarząd Powiatu Brzeskiego.
4. Zarząd Powiatu Brzeskiego może podzielić zadania, o których mowa w § 6 lub § 7, na kilka
odrębnych konkursów, a w razie uzasadnionej konieczności także ograniczyć konkurs tylko
do zadań priorytetowych, o których mowa w § 7.
§ 14
1. Zarząd Powiatu Brzeskiego w każdorazowej uchwale ogłaszającej otwarty konkurs ofert
powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert oraz określa terminy na wykonanie
poszczególnych czynności.
2. Do podstawowych zadań komisji w szczególności należy:
1)     udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o konkursie;
2)     ocena ofert złożonych w konkursie pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów wymienionych w § 2, a w szczególności zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy;
3)     występowanie do Zarządu Powiatu Brzeskiego z propozycją (rekomendacją) dotyczącą zgłoszonych ofert;
4)     ocena pod względem formalnym i merytorycznym projektu ogłoszenia o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem;
5)     ocena pod względem formalnym i merytorycznym projektów umów na realizację zadań;
6)     ocena realizacji zleconych zadań w trakcie i po zakończeniu ich realizacji;
7)     ocena pod względem formalnym i merytorycznym projektu sprawozdania z realizacji
programu współpracy w zakresie dotyczącym ogłoszonego konkursu i zleconych zadań.
3. W skład komisji wchodzi nieparzysta liczba od 5 do 7 osób:
1) stały pracownik Starostwa Powiatowego w Brzegu do obsługi administracyjnej komisji
jako jej sekretarz, zgodnie z § 11;
2) co najmniej jeden inny pracownik właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego w Brzegu lub jednostki organizacyjnej powiatu, w zależności
od zakresu danego konkursu;
3) osoby wybrane przez Zarząd Powiatu Brzeskiego spośród osób wskazanych na zasadach określonych w ust. 4 przez organizacje pozarządowe inne niż biorące udział w konkursie.
4. Starosta ogłasza termin i dopuszczalną formę wskazywania kandydatów przez organizacje.
5. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
konkurs ofert dotyczy.
6. Zarząd Powiatu Brzeskiego powołując komisję wskazuje swojego przedstawiciela oraz jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
7. Do obowiązków sekretarza, należy w szczególności:
1)     prowadzenie niezbędnej dokumentacji prac komisji, z zachowaniem przepisów
kancelaryjnych obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w tym zwłaszcza przygotowywanie protokołów posiedzeń komisji oraz prowadzenie rejestru złożonych ofert;
2)     przygotowanie projektu ogłoszenia o konkursie;
3)     udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia o konkursie;
4)     przygotowanie projektu ogłoszenia o wyborze ofert wraz z uzasadnieniem;
5)     przygotowanie projektów umów na realizację zadań;
6)     czuwanie nad terminowością składania sprawozdań przez podmioty, z którymi zawarto umowy na realizację zadań;
7)     analiza sprawozdań złożonych przez podmioty, z którymi zawarto umowy na realizację
zadań;
8)     przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji programu współpracy;
9)     zapewnienie publikacji ogłoszeń o konkursie oraz o wyborze oferty, w miejscach i formie wymaganych odrębnymi przepisami prawa.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
9. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
10. Komisja głosuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu.
11. Każdemu członkowi komisji przysługuje równe prawo głosu.
12. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
13. Protokół posiedzenia komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu jej członkowie.
14. Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
15. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem prac składa pisemne oświadczenie o istnieniu
lub nieistnieniu okoliczności powodujących jego wyłączenie z prac komisji.
16. W pierwszej kolejności komisja dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem
formalnym, sprawdzając:
1) czy oferta została złożona na wymaganym formularzu;
2) kompletność złożonych dokumentów;
3) wypełnienie wszystkich wymaganych pól;
4) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony;
5) czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione;
6) inne wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu.
17. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych określonych w ust. 17 pkt 1, oferta nie będzie rozpatrywana i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
18. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych określonych w ust. 17 pkt 2-6, wzywa
 się oferenta do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
19. Ocena ofert pod względem merytorycznym odbywa się na podstawie kryteriów zawartych
w ogłoszeniu o konkursie.
20. Komisja opracowuje ranking złożonych ofert dla danego priorytetu wraz z uzasadnieniem
 
§ 15
1. Starosta Powiatu Brzeskiego może powoływać w drodze zarządzenia wspólne zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji.
2. Celem działalności zespołów może być w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
3. Utworzenie zespołu może nastąpić z inicjatywy powiatowego organu administracji publicznej lub na umotywowany wniosek organizacji kierowany do Starosty Powiatu Brzeskiego.
§ 16
1. Powiatowe organy administracji publicznej będą pomagały organizacjom w pozyskiwaniu
środków z innych niż budżet powiatu źródeł finansowania.
2. Pomoc powiatu w tym zakresie obejmować będzie w miarę możliwości:
1) informowanie o potencjalnych zewnętrznych źródłach finansowania, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
2) organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych i konsultacji indywidualnych z zakresu przygotowania wniosków o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych;
3) opiniowanie i rekomendacja wniosków o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
§ 17
1. Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawi Radzie Powiatu Brzeskiego ocenę realizacji niniejszego programu w formie sprawozdania do 30 kwietnia 2015 r.
2. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej wykaz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, z podaniem:
1)    zakresu konkursu;
2)    daty ostatniego ogłoszenia;
3)    terminu składania ofert;
4)    liczby złożonych ofert;
5)    liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego;
6)    liczby umów niezrealizowanych, z podziałem na przyczyny zależne i niezależne
od powiatu oraz organizacji;
7)    liczby organizacji, które złożyły oferty oraz zawarły umowy;
8)    nazw i miejscowości siedzib organizacji, z którymi zawarto umowy;
9)    wysokości udzielonych dotacji w poszczególnych dziedzinach;
10) beneficjentów zrealizowanych zadań publicznych.
3. Sprawozdanie powinno również zawierać zwięzły opis innych zrealizowanych form współpracy powiatu z organizacjami, o których mowa w § 8.
 
§ 18
1. Projekt programu został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Brzegu, a następnie skierowany do konsultacji z organizacjami w drodze uchwały Nr 321/2013 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r., z zachowaniem zasad
określonych w uchwale Nr XLVII/305/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października
2010 r. w sprawie wykonania przepisów o pożytku publicznym (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 119, poz. 1291).
2. W ramach konsultacji projekt został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej wraz
z informacją o możliwości składania opinii w wyznaczonym terminie. W trakcie konsultacji
nie zgłoszono żadnych opinii.  Zarząd Powiatu Brzeskiego zapoznał się z wynikami konsultacji w dniu 05 listopada 2013 r.
 
§ 19
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
 
 
 
                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                                                       ( – )
                                                                                          Henryk Mazurkiewicz
 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 , Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
Wydrukuj stronę