Brzeg, dn. 18.01.2018r.

Znak: OŚ.602.1.2017.SŚ

OBWIESZCZENIE
Zarządu Powiatu Brzeskiego
z dnia 18.01.2018r.
o przyjęciu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację, iż uchwałą Nr XXXVI/282/17 z dnia 21 grudnia 2017r. Rada Powiatu Brzeskiego przyjęła „Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią w/w dokumentów, jak również uzasadnieniem i podsumowaniem:
– w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, budynek „B”, III piętro, pokój nr 301-302,
od poniedziałku do piątku od godziny 7.15 do 15.15. (wersja papierowa dokumentu do wglądu);
– na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu http://www.powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ w zakładce: Powiat Brzeski/Ochrona Środowiska, oraz na stronie internetowej Starostwa, pod adresem: www.brzeg-powiat.pl. w zakładce: Ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu
Maciej Stefański

Załączniki do pobrania:

  1. Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

2. Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017-2020
3. Podsumowanie z uzasadnieniem do przyjętego programu

Wydrukuj stronę