Przewodniczący Zespołu

Kamila Malatyńska – Klichta

I piętro, pok. 117

tel. 77 549 33 13

orzekanie@brzeg-powiat.pl

 

Obsługa interesanta

I piętro, pok. 119

Tel.77 5493312 , 77 5493310

Korespondencję do PZOoN kierujemy na adres:

Starostwo Powiatowe Brzeg

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Wyszyńskiego 23

I piętro , pokój 119

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1.Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

2.Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.

3.Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

4.Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

5.Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto do komórki organizacyjnej Zespołu należy zapewnienie obsługi
zadań i kompetencji z zakresu:

1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu
tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w
szczególności z zakresu:
a) nadzoru, w tym kontroli,
b) rady społecznej (jej powołania, odwołania, posiedzeń, rekompensaty,
odwołań),
c) zatrudniania kierownika (w tym zgody na inne zatrudnienie) i
procedury konkursowej,
d) organizacji i nadawania (w tym zmiany) statutu,
e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz kadrowej, lokalowej i
sprzętowej, w tym restrukturyzacji, modernizacji, inwestycji i remontów,
f) tworzenia, połączenia, przekazania, likwidacji, programu naprawczego
i przekształceń,
g) wnoszenia i przekazywania majątku do innych podmiotów oraz zasad
zbycia i udostępniania aktywów trwałych,
h) zmiany wierzyciela,
i) nakładania obowiązku wykonania określonego zadania;

2) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez
powiat, a w szczególności z zakresu:
a) opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki
zdrowotnej,
b) inicjowania, wspomagania i monitorowania w zakresie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej,
c) pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
d) podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych, a zwłaszcza prowadzenie na stronie internetowej starostwa
(powiatu) informatora o służbie zdrowia (zwłaszcza ambulatoryjnej i
aptekach) dla mieszkańców powiatu;
przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu:
a) współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu zdrowia
publicznego z innymi organami i jednostkami, a zwłaszcza Narodowego
Programu Zdrowia,
b) informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia
publicznego;

3) przepisów o zdrowiu psychicznym, a w szczególności z zakresu:
a) prowadzenia działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego, w tym:
• przesyłanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań z niego wynikających,
• zapewnianie, monitorowanie i sprawozdawczość z osiągania celów
wyznaczonych powiatowi,
b) zapewnienia przyjęcia do domu pomocy społecznej osób określonych w
przepisach o zdrowiu psychicznym;

4) podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa
przed następstwami korzystania z solarium, a w szczególności:
a) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
b) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
c) leczenie osób uzależnionych od solarium;
d) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;

5) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia
odwykowego i izb wytrzeźwień;

6) przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych,

7) przepisów o ratownictwie medycznym, a w szczególności z zakresu
opiniowania i przygotowania danych do wojewódzkiego planu działania
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

8) przepisów sanitarnych, a w szczególności w zakresie stanu
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informacji państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz wniosków z nią związanych;

9) współdziałania z i wspomagania innych komórek i jednostek na potrzeby
związane z zarządzaniem kryzysowym, klęską żywiołową, epidemią,
uzależnieniami lub innym zbiorowym zagrożeniem zdrowia lub życia;

10) przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy aptek
ogólnodostępnych;

11) przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w
zakresie:
a) sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
b) powołania osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę w drodze oględzin,
c) przekazania niepochowanych zwłok do celów naukowych,
d) przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
e) nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  6. Nowy wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
  7. Opłata za wydanie karty parkingowej
  8. Karta uzupełniająca dotycząca wnioskodawcy (skala Barthel)
  9. Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego – świadczeniobiorca
  10. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy oraz pełnomocnictwo

Uwaga :

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Wyszyńskiego 23 ,

49-300 Brzeg, I piętro .W budynku znajduje się winda od strony parkingu;

w trakcie epidemii w dniach bez stacjonarnego uczestnictwa niepełnosprawnych w orzekaniu, winda może być otworzona w uzasadnionym przypadku po uprzednim kontakcie *telefonicznym* z Zespołem w godzinach jego pracy (telefony powyżej).

W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może zejść do osoby niepełnosprawnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem informuję , że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; natomiast administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  w  Elektronicznym  Krajowym  Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności  ( EKSMOoN )   jest    Powiatowy    Zespół     do     Spraw    Orzekania     o Niepełnosprawności w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu; adres do korespondencji  ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg ; e-mail: orzekanie1@brzeg-powiat.pl

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres ul. Robotnicza 20 , 49-300 Brzeg; e-mail: odo@brzeg-powiat.pl

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji   obowiązków   wynikających  z  ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  ( w szczególności będą to zbiory osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , o niepełnosprawności , o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wydanie karty parkingowej i legitymacji);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( m.in. NIK ), w przypadku PZON została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1//3/5 , 00-513 Warszawa  oraz  umowa z lekarzami orzecznikami  – członkami PZON w Brzegu  ;

5) Pani/Pana   dane   osobowe  przechowywane  będą   w   czasie  określonym  przepisami  prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów ;

6) podanie   przez   Panią/Pana    danych   osobowych   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt.3  ;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub  ograniczenia   przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3, zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych;

 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

12) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Wydrukuj stronę