Przewodniczący Zespołu

Kamila Malatyńska – Klichta

I piętro, pok. 117

tel. 77 549 33 13

orzekanie@brzeg-powiat.pl

 

Obsługa interesanta

I piętro, pok. 119

Tel.77 5493312 , 77 5493310

Korespondencję do PZOoN kierujemy na adres:

Starostwo Powiatowe Brzeg

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ul. Wyszyńskiego 23

I piętro , pokój 119

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1.Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.

2.Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.

3.Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

4.Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych spełniających warunki określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

5.Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Ponadto do komórki organizacyjnej Zespołu należy zapewnienie obsługi
zadań i kompetencji z zakresu:

1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu
tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w
szczególności z zakresu:
a) nadzoru, w tym kontroli,
b) rady społecznej (jej powołania, odwołania, posiedzeń, rekompensaty,
odwołań),
c) zatrudniania kierownika (w tym zgody na inne zatrudnienie) i
procedury konkursowej,
d) organizacji i nadawania (w tym zmiany) statutu,
e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz kadrowej, lokalowej i
sprzętowej, w tym restrukturyzacji, modernizacji, inwestycji i remontów,
f) tworzenia, połączenia, przekazania, likwidacji, programu naprawczego
i przekształceń,
g) wnoszenia i przekazywania majątku do innych podmiotów oraz zasad
zbycia i udostępniania aktywów trwałych,
h) zmiany wierzyciela,
i) nakładania obowiązku wykonania określonego zadania;

2) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez
powiat, a w szczególności z zakresu:
a) opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki
zdrowotnej,
b) inicjowania, wspomagania i monitorowania w zakresie promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej,
c) pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
d) podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych, a zwłaszcza prowadzenie na stronie internetowej starostwa
(powiatu) informatora o służbie zdrowia (zwłaszcza ambulatoryjnej i
aptekach) dla mieszkańców powiatu;
przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu:
a) współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu zdrowia
publicznego z innymi organami i jednostkami, a zwłaszcza Narodowego
Programu Zdrowia,
b) informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia
publicznego;

3) przepisów o zdrowiu psychicznym, a w szczególności z zakresu:
a) prowadzenia działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego, w tym:
• przesyłanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań z niego wynikających,
• zapewnianie, monitorowanie i sprawozdawczość z osiągania celów
wyznaczonych powiatowi,
b) zapewnienia przyjęcia do domu pomocy społecznej osób określonych w
przepisach o zdrowiu psychicznym;

4) podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa
przed następstwami korzystania z solarium, a w szczególności:
a) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium,
w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
b) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
c) leczenie osób uzależnionych od solarium;
d) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;

5) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia
odwykowego i izb wytrzeźwień;

6) przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych,

7) przepisów o ratownictwie medycznym, a w szczególności z zakresu
opiniowania i przygotowania danych do wojewódzkiego planu działania
systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

8) przepisów sanitarnych, a w szczególności w zakresie stanu
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informacji państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego oraz wniosków z nią związanych;

9) współdziałania z i wspomagania innych komórek i jednostek na potrzeby
związane z zarządzaniem kryzysowym, klęską żywiołową, epidemią,
uzależnieniami lub innym zbiorowym zagrożeniem zdrowia lub życia;

10) przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy aptek
ogólnodostępnych;

11) przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w
zakresie:
a) sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
b) powołania osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę w drodze oględzin,
c) przekazania niepochowanych zwłok do celów naukowych,
d) przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
e) nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

Druki do pobrania:

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  3. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  5. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  6. Nowy wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązuje od 1 lipca 2021 r.
  7. Opłata za wydanie karty parkingowej
  8. Karta uzupełniająca dotycząca wnioskodawcy (skala Barthel)
  9. Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego – świadczeniobiorca
  10. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich z zagranicy oraz pełnomocnictwo

Uwaga :

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ul. Wyszyńskiego 23 ,

49-300 Brzeg, I piętro .W budynku znajduje się winda od strony parkingu;

w trakcie epidemii w dniach bez stacjonarnego uczestnictwa niepełnosprawnych w orzekaniu, winda może być otworzona w uzasadnionym przypadku po uprzednim kontakcie *telefonicznym* z Zespołem w godzinach jego pracy (telefony powyżej).

W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może zejść do osoby niepełnosprawnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem informuję , że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; natomiast administratorem   Pani/Pana   danych   osobowych  w  Elektronicznym  Krajowym  Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności  ( EKSMOoN )   jest    Powiatowy    Zespół     do     Spraw    Orzekania     o Niepełnosprawności w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23 reprezentowany przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Brzegu; adres do korespondencji  ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg ; e-mail: orzekanie1@brzeg-powiat.pl

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres ul. Robotnicza 20 , 49-300 Brzeg; e-mail: odo@brzeg-powiat.pl

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji   obowiązków   wynikających  z  ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym  ( w szczególności będą to zbiory osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności , o niepełnosprawności , o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz wydanie karty parkingowej i legitymacji);

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( m.in. NIK ), w przypadku PZON została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1//3/5 , 00-513 Warszawa  oraz  umowa z lekarzami orzecznikami  – członkami PZON w Brzegu  ;

5) Pani/Pana   dane   osobowe  przechowywane  będą   w   czasie  określonym  przepisami  prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów ;

6) podanie   przez   Panią/Pana    danych   osobowych   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego w pkt.3  ;

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania  lub  ograniczenia   przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3, zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych;

 

10) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

11) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;

12) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Wydrukuj stronę