Końcówka 2019 roku dla Powiatu Brzeskiego była trudna. Problemy finansowe Brzeskiego Centrum Medycznego oraz niedofinansowana oświata stanowiły i nadal stanowią wyzwanie dla Pana. Jesteśmy na chwilę przed uchwaleniem nowego budżetu na rok 2020. Jak wyglądają powiatowe plany finansowe?

Problemy finansowe Brzeskiego Centrum Medycznego oraz niedofinansowana oświata stanowiły i nadal stanowią wyzwanie, ale przede wszystkim dla Rady Powiatu Brzeskiego oraz jego Zarządu, bo to są organy podejmujące kluczowe decyzje dotyczące działań restrukturyzacyjnych, a jak trudne są to decyzje to mieliśmy już okazję obserwować podczas debaty nad programem naprawczym dla naszego BCM. Powiatowe plany na przyszły rok są po prostu skromne, dopasowane do możliwości finansowych bardzo mocno ograniczonych przez konieczność pokrycia straty BCM za 2018 r w kwocie 1,36 miliona złotych oraz rozpoczęcie spłaty kredytów zaciągniętych na budowę bloku operacyjnego w BCM w kwocie 1,85 miliona złotych. Inwestycja w BCM pochłonęła już 16,8 milionów pochodzących w całości z kredytu, a jeszcze trwają dostawy sprzętu i wyposażenia o wartości 2,2 mln. Zadłużenie Powiatu Brzeskiego osiągnęło kwotę 27 milionów złotych, co przy aktualnym poziomie wydatków praktycznie uniemożliwia pozyskanie jakichkolwiek instrumentów dłużnych celem zwiększenia puli środków na inwestycje. By uwolnić środki na inwestycje konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych obniżających poziom wydatków bieżących naszego Powiatu.

Biorąc pod uwagę oszczędności, o których słyszymy, co z inwestycjami? Które zadania mają szansę na realizację?

Na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu znajdują się w zasadzie tylko 2 poważniejsze zadania inwestycyjne to znaczy projekt informatyzacji naszego BCM za kwotę 2,58 miliona złotych oraz II etap przebudowy ul. B. Chrobrego w Brzegu o wartości 2,24 mln.  Oba zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych. Aplikowaliśmy jeszcze w dwóch innych konkursach, ale tu procedura wciąż trwa więc czekamy na rozstrzygnięcie. Powiem szczerze, że w przypadku pozytywnych decyzji instytucji finansujących sporym wyzwaniem będzie znalezienie środków na wkład własny do tych projektów.

Czy rok 2020 będzie przełomowy w kwestii Brzeskiego Centrum Medycznego? Czy jest szansa na poprawę finansów szpitala?

Mamy program naprawczy naszego BCM, który choć trudny i wzbudzający sporo kontrowersji  moim zdaniem powinien przynieść konkretne efekty finansowe i poprawić wyniki finansowe szpitala, choć oczywiście Powiat nadal będzie musiał w miarę możliwości wspomagać swoją lecznicę.

Samorządy nie tylko w regonie, ale również w skali całego kraju narzekają na niedofinansowaną oświatę. W tym roku Powiat dołożył do edukacji  5 mln. Jak wyglądają wstępne prognozy na 2020?

Z potrzeb zgłoszonych przez nasze jednostki oświatowe wynika, że dołożyć trzeba będzie co najmniej milion złotych więcej niż w roku bieżącym, a perspektyw na wzrost dochodów raczej brak, a wręcz przeciwnie, bo wprowadzane różnego rodzaju ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych już powodują uszczuplenie dochodów Powiatu z tytułu udziału w tym podatku, a powiaty to ten szczebel administracji samorządowej, który nie posiada pozycji dochodowych, na które może wpływać. Jak możemy zaobserwować gminy już podejmują decyzje o podwyższeniu lokalnych podatków i opłat celem skompensowania spadku dochodów z udziału w PIT. W przypadku powiatów nie ma takich możliwości więc jedynym rozwiązaniem jest podejmowanie działań restrukturyzacyjnych.

A jaka przyszłość czeka Zarząd Dróg Powiatowych? Jakie oszczędności przyniesie ewentualna likwidacja?

W roku 1999 kiedy to jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego powołano do życia prawie 100% z nich powierzyło zarządzanie drogami powiatowymi specjalnie do tego utworzonym jednostkom, czyli zarządom dróg powiatowych, które skupiały w sobie zarówno administrację drogami jak i wykonawstwo części prac związanych z tzw. utrzymaniem dróg. Dzisiaj, czyli po 20 latach funkcjonowania powiatów widzimy, że duża część z nich zdecydowała się na likwidację ZDP i samodzielnie administruje drogami zlecając wszelkiego rodzaju roboty drogowe firmom zewnętrznym, w naszym województwie połowa powiatów nie posiada już wydzielonych jednostek. Z analizy, którą przeprowadziłem porównując koszty utrzymania dróg w jednym z powiatów z Opolszczyzny z  kosztami w naszym powiecie, wynika że oszczędności mogłyby sięgnąć kwoty ponad 400 tys. rocznie. Moim zdaniem wynik tej analizy wyraźnie wskazuje na to, że Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu przyszłości przed sobą nie ma. Zdaję sobie sprawę z tego, że to trudna i brzemienna w skutkach decyzja, bo powoduje niestety zwolnienia. Zwolnienia to zawsze sprawa dla podejmujących taką decyzję niepopularna, a dla zwalnianych osób wręcz dramatyczna w skutkach. Natomiast i jedna i druga strona powinna zadać sobie pytanie, czy robić to teraz kiedy sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, więc znalezienie innego miejsca pracy nie jest trudne. Pamiętając jednocześnie, że Powiat dysponuje także Urzędem Pracy, który może udzielić wszechstronnej pomocy samym osobom zwalnianym, czy też ewentualnie podmiotom, które przejmowałyby zwalnianych pracowników ZDP. Czy też czekać kolejne lata, aż sytuacja gospodarcza w naszym kraju się pogorszy, co jest nieuniknione i później pod presją konieczności cięcia kosztów narażanie zwalnianych pracowników na dużo większe problemy ze znalezieniem nowych miejsc pracy.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

Wydrukuj stronę