Brzeg, dnia 18 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Brzeskiego

                                                                                                              O g ł o s z e n i e

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu odbędzie się XXXIX posiedzenie Rady Powiatu Brzeskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 15 marca 2018 r.
4. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu, bieżącej działalności oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Brzeskiego.
5. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o działalności Sejmiku Województwa Opolskiego.
7. Raport poziomu realizacji planu naprawczego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu oraz
aktualna Sytuacja w BCM.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017 wraz z oceną zasobów pomocy społecznej.
9. Sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu z efektów pracy za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu (druk nr 1),
b) uchwalenia Powiatowego programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020 (druk nr 2),
c) podniesienia stawki wynagrodzenia prowadzącemu rodzinę zastępczą zawodową (druk nr 3),
d) wspólnego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej (druk nr 4),
e) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 5),
f) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6),
g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2018 (druk nr 7).
11. Odpowiedzi Starosty na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
12. Rozpatrzenie skarg i wniosków w sprawie:
a) rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działań Starosty Brzeskiego (druk nr 8),
b) rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany bądź uchylenia uchwały Rady Powiatu
Brzeskiego nr XXXIII/247/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie opłat i kosztów związanych
z usuwaniem pojazdów na 2018 r. (druk nr 9),
c) rozpatrzenia wniosku w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1171 O prowadzącej
do przysiółka Lednica ( druk nr 10).
13. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie obrad sesji.

=================================================================
Serdecznie zapraszam mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w sesji.
=================================================================

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk

 

POBIERZ LINK PDF

Wydrukuj stronę