Ustawa z dnia 4 lutego 2011r.o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ.U.z 2011r.Nr 45, poz.235 )oraz wydane do niej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (DZ.U.Nr 69,poz.367) może stwarzać trudności interpretacyjne,bowiem należy spełnić (w określonych przypadkach ) wiele wymagań p.pożarowych, sanitarnych i budowlanych.
Mając na celu przybliżenie potencjalnym inwestorom procedur przy tworzeniu (ogólnie nazywając) miejsc opieki nad dziećmi, Starosta Brzeski zorganizował spotkanie służb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowej Straży Pożarnej, pracowników Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli Burmistrza Brzegu.
Formy opieki nad dziećmi, w zależności od ilości dzieci, rodzajów obiektów gdzie ta opieka będzie się odbywać oraz kto będzie tę opiekę sprawował, można podzielić na kilka grup:

1.Punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego tworzone w budynkach użyteczności publicznej, jak :budynki oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki (np. świetlice środowiskowe), kultu religijnego (np. budynki parafialne), itp., wymagają uzyskania pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .Tworzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.) Budynki te (lokale) nie wymagają zmiany sposobu użytkowania-procedury dokonywanej w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego.Wymagane jest spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań higieniczno-sanitarnych , potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 
2. Żłobki i kluby dziecięce , tworzone w budynkach lub części tych budynków użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, przedszkola) ,spełniających przepisy techniczno-budowlane, pożarowe i sanitarne-nie wymagają zmiany sposobu użytkowania. Przydatność tych budynków/pomieszczeń winna być potwierdzonauzyskaniem pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 
3. Punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego, urządzane w budynku lub pomieszczenia w budynkach innych niż wymienione na wstępie (użyteczności publicznej ), te budynki lub lokale w tych budynkach wymagają zmiany sposobu użytkowania-procedury dokonywanej w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie o zamiarze zmiany sposobu użytkowania ,składane w starostwie , winno posiadać pozytywną opinię (uzgodnienie) straży pożarnej oraz sanepidu.
 
4.Żłobki i kluby dziecięce w budynkach innych niż wymienione powyżej (w punkcie 2) , mogą być tworzone, po przeprowadzeniu procedury zmiany sposobu użytkowania. Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek musi posiadać co najmniej 2 pomieszczenia (w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci), a klub dziecięcy-co najmniej 1 pomieszczenie. Dla prowadzenia tej działalności w obiekcie/lokalu wymagana będzie procedura zmiany sposobu użytkowania, uzgodniona z właściwym miejscowo komendantem PPSPoż. i Sanepidem.
 
Innymi formami opieki są:
* Dzienny opiekun –osoba fizyczna, zatrudniana przez gminę, która sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci (w określonych przypadkach-nad trojgiem). Dzienny opiekun musi posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym przebywać będą dzieci. Wymogi w sprawie warunków technicznych, pożarowych i sanitarnych winny być uwzględnione w zgłoszeniu o zmianie sposobu użytkowania budynku/pomieszczeń , przeznaczonych na tę opiekę.
*-osoba fizyczna , opiekująca się dziećmi na zasadzie powierzenia jej dzieci przez rodziców, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Taka forma opieki nie została skodyfikowana w powołanej ustawie z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,ani szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Poniżej podano przepisy, które winny być uwzględnione przy tworzeniu tych miejsc opieki .
 
Osoby zainteresowane prowadzeniem jednej z form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz innej formy opieki winny , w pierwszej kolejności , wstępnie zorientować się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, co do wymogów bezpieczeństwa pożarowego dla lokalu, bowiem może wystąpić sytuacja, że dostosowanie budynku lub pomieszczeń do takiej działalności pociągnie za sobą konieczność przeprowadzenia robót budowlanych w szerokim zakresie.
Następnie należy uzyskać informacje i wyjaśnienia odnośnie wymagań higieniczno-sanitarnych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzegu.
Jeśli obiekt lub pomieszczenia, po wstępnych ustaleniach właściwych organów, mogą spełniać wymagania, należy zgodnie z art.71 ustawy Prawo budowlane, wystąpić do Starosty Brzeskiego ze zgłoszeniem lub, jeśli zamierzona zmiana wymaga wykonania robót budowlanych , z wnioskiem o decyzję na zmianę sposobu użytkowania.
Etapem kończącym procedurę tworzenia miejsc opieki nad dzieckiem winno być złożenie wniosku do burmistrza (wójta, prezydenta miasta) o wpis działalności do rejestru-jest to działalność regulowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (DZ.U.z 2010r. Nr 220,poz.1447 i Nr 239,poz.1593).
 
Podmioty, aktualnie sprawujące opiekę nad dziećmi do dnia wejścia w życie ustawy z dnia
4 lutego 2011r. mogą prowadzić tę działalność na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Po tym terminie prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymagać będzie spełnienia warunków, określonych w tej ustawie.
Osoby, zamierzające prowadzić opiekę nad dziećmi w budynkach, których te osoby nie są jedynymi właścicielami, winny uzyskać zgodę właściciela budynku (np. Gminy, Wspólnoty Mieszkaniowej, itp.)
 
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, żłobków i klubów dziecięcych, lokali w których działalność prowadzą dzienni opiekunowie lub nianie.
1. Wymagania dla punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego w ramach innych form wychowania przedszkolnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr
256 poz. 2572 z późn. z zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 27 maja 2009r. (Dz. U. Nr 83
poz. 693)
2. Wymagania dla żłobków i klubów dziecięcych w ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłóbków i klubów dziecięcych z dnia 25
marca 2011r. (Dz. U. Nr 69 poz. 367)
3. Opieka sprawowana nad dziećmi wieku do lat 3 przez dziennego opiekuna lub nianię
Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. Nr 45 poz. 235)
Działalność prowadzona w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym obiektów (lokali w których prowadzona będzie działalność przez dziennego opiekuna lub nianię) należy odnosić się do uregulowań ogólnych z uwzględnieniem specyfiki zagrożenia wynikającego z faktu przebywania w tych obiektach grupy dzieci nie będących ich stałymi użytkownikami.
Działalność prowadzona w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, na potrzeby wydania opinii z uwagi na brak szczegółowych uregulowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczących rozpatrywanych obiektów (lokali w których prowadzona będzie działalność przez dziennego opiekuna lub nianię) do w/w lokali zlokalizowanych w częściach mieszkalnych budynków, zastosowanie będą miały wymagania przeciwpożarowe określone dla budynków kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Podstawowe wymagania:
• zapewnienie właściwych warunków ewakuacji
• właściwa eksploatacja (przeglądy, konserwacje) instalacji i urządzeń technicznych w które
wyposażony jest budynek i opiniowany lokal
• wyposażenia lokalu w gaśnice o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg
• stosowanie co najmniej trudno zapalnych elementów wykończenia wnętrz
• zamontowania autonomicznych czujek dymu
• zamontowania wykrywacza gazu (w przypadku wyposażenia lokalu w instalację gazową)
• zamontowanie czujki tlenku węgla (w przypadku stosowania urządzeń w których zachodzi
proces spalania).
Każda z wydanych opinii dla w/w lokali będzie rozpatrywana indywidualnie.
W przypadku wątpliwości w kwestii zinterpretowania w/w wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej proszę kierować pytania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
 
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 marca 1985r. o PIS (t.j.DZ.U. z 2006r.Nr 122,poz.851 ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgadnia dokumentację projektową pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych. Zajęcie stanowiska przez nas może nastąpić tylko w przypadku uzyskania wyczerpujących informacji w zakresie wymagań higieniczno – zdrowotnych, zawartych w dokumentacji projektowej, dotyczących:
Ilości i funkcji pomieszczeń,
Dostępu do oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pobytu ludzi (określenie stosunku powierzchni okien do powierzchni podłogi) oraz prawidłowego oświetlenia sztucznego zgodnego z PN,
Zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniach pobytu dzieci (określenie sposobu i ilości wymienianego powietrza),
Określenie dostępu do wymaganych urządzeń sanitarnych, dostosowania tych urządzeń do wzrostu dzieci, ilości tych urządzeń, sposobu ogrzewania pomieszczeń i zabezpieczenia osłonami grzejników, dostępu do ciepłej wody, sposobu dezynfekcji nocników,
Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób pracujących z dziećmi,
Spełnienie wymagań określonych przepisami prawa żywnościowego,
Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym,
Podanie maksymalnej ilości przebywających dzieci, co umożliwi sprawdzenie, czy powierzchnia pomieszczeń pobytu dzieci dostosowana jest do wymogów określonych w przepisach,
Wykończenie podłóg, ścian i sufitów.
Szczegółowe przepisy i rozporządzenia w w/w sprawach podane zostaną bezpośrednio Inwestorowi lub osobom zainteresowanym.
 
 
Szczegółowe przepisy i rozporządzenia
dla punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, żłobków i klubów dziecięcych, lokali w których działalność prowadzą dzienni opiekunowie lub nianie,
 
dot. wymagań higieniczno-sanitarnych
1.Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 235),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 367),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r., w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080),
4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami),
5. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie higieny środków spożywczych,
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami),
8. PN-EN 12464-1 listopad 2004 – Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy, część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 
dot. wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
1. Wymagania dla punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego w ramach innych form wychowania przedszkolnego
 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr
 256 poz. 2572 z późn. z zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 27 maja 2009r. (Dz. U. Nr 83 poz. 693)
2. Wymagania dla żłobków i klubów dziecięcych w ramach opieki nad dziećmi w wieku
 do lat 3
 Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłóbków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011r. (Dz. U. Nr 69 poz. 367)
3. Opieka sprawowana nad dziećmi wieku do lat 3 przez dziennego opiekuna lub nianię
 Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235)
 
dot. wymagań w zakresie przepisów techniczno-budowlanych:
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 243,poz.1623 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),
3.Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.Nr 80,poz.717 ,z  późn. zm.)
Wydrukuj stronę