rozmowa z Genowefą Prorok, Sekretarzem Powiatu Brzeskiego

 

W grudniu zakończyła się w brzeskim szpitalu kontrola prowadzona przez NIK. Czego dokładnie dotyczyła i jakie są jej wyniki?

Rzeczywiście, od września 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła w Brzeskim Centrum Medycznym kontrolę pn. „Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej korzystających ze środków publicznych”. Zakończyła się ona wystąpieniem pokontrolnym z dnia 21 grudnia 2015 roku. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła w nim uwagę na mocne i słabe strony brzeskiego szpitala, jego najistotniejsze potrzeby, oceniła prowadzone działania restrukturyzacyjne i wskazała nieprawidłowości. Warto też wspomnieć, że okres kontrolowany przez NIK to lata 2005-2014 i w tym czasie starostwo, przy akceptacji Rady Powiatu, wsparło szpital na sumę 17 mln 139 tys. Musimy też pamiętać, że raport NIK dotyczy m.in. sprawowania nadzoru nad BCM. Szpital jest samodzielną jednostką prawną i udzielane wsparcie było akceptowane przez Radę Powiatu.

 

Zacznijmy zatem od mocnych i słabych stron Brzeskiego Centrum Medycznego.

Za mocne strony szpitala NIK uznał potencjał Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Pracowni Endoskopowej oraz wykwalifikowany personel. Słabe strony to wysokie koszty wynagrodzeń, zbyt niska wartość kontraktów w NFZ i wysoki stan zobowiązań finansowych. Według oceny NIK początkiem kryzysu w brzeskim szpitalu było przejęcie zobowiązań po likwidacji szpitala w Grodkowie. Sytuacja Brzeskiego Centrum Medycznego zmienia się dynamicznie i to co NIK ocenił jako duży potencjał np. Oddział Ginekologiczno-Położniczy w latach 2005-2014, w roku 2015 zmieniło się diametralnie. W ocenie audytora zewnętrznego oddział powinien zostać zamknięty.

 

A jakie są najistotniejsze, priorytetowe potrzeby BCM?

Jedną z najistotniejszych potrzeb szpitala jest jego informatyzacja, która będzie kosztowała około trzech milionów złotych. Czekamy na konkurs dotyczący informatyzacji szpitali, który miał być ogłoszony w ramach RPO już w 2015 roku. Jesteśmy do niego przygotowani, niestety Urząd Marszałkowski do dziś nie ogłosił konkursu. Praktycznie informatyzacja w BCM już się zaczęła, objęła jak na razie administrację i apteki. Mam nadzieję, że wspomniany wczesnej konkurs zostanie w najbliższym czasie ogłoszony i będziemy mogli do niego, jako starostwo, przystąpić, aby zinformatyzować cały BCM. Myślę tu nie tylko o oddziałach szpitalnych, przychodniach, ale również o dobrodziejstwach jakie informatyzacja niesie dla pacjentów – mieszkańców naszego powiatu. Drugą priorytetową inwestycją szpitala jest budowa nowego bloku operacyjnego. Nie ma wątpliwości, że jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Brzeskiego Centrum Medycznego. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu przyjęli już odpowiedni kierunek działania w tej sprawie. Gotowa jest dokumentacja dotycząca tego zadania. Środki na ten cel zostaną pozyskane poprzez emisję obligacji. Realizacja zadania ze względów finansowych musi być rozłożona w czasie. Nie ma na nie wsparcia ze środków unijnych w obecnej perspektywie, tak więc całkowity koszt budowy bloku operacyjnego – około 15 milionów złotych – będzie poniesiony przez powiat.

 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła też podjęte w latach 2005-2014 22 działania naprawcze prowadzone w BCM.

Tak, z tych działań udało się w całości zrealizować 16 i 1 częściowo. To m.in. utworzenie OIOM, Oddziałów Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji Dziennej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, outsourcing usług żywienia i likwidacja kuchni oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku szpitala. Dobrze przeprowadzone działania naprawcze, na co zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, przyczyniły się do zwiększenia dostępności świadczeń m.in. w zakresie rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji wielonarządowej, pierwszej pomocy, reanimacji i intensywnej terapii w celu podtrzymania funkcji życiowych. W ocenie NIK nie został jeszcze zrealizowany plan zoptymalizowania zatrudnienia pracowników administracyjnych i „białego personelu”. Działania takie szpital podjął w swoich planach działań restrukturyzacyjnych po audycie w 2015 roku. Nie udało się również doprowadzić do połączenia oddziałów Ginekologiczno-Położniczego z Oddziałem Noworodków oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej z Oddziałem Laryngologicznym, ponieważ nie było takiej woli i zgody zarówno ze strony Rady Powiatu, jak i Rady Społecznej BCM. Mieszkańcom powiatu zależy na tym, aby szpital świadczył usługi medyczne w możliwie jak najszerszym zakresie.

 

W ubiegłym roku przeprowadzony został audyt zewnętrzny Brzeskiego Centrum Medycznego. Jakie są jego efekty?

Audyt był bardzo dokładnie analizowany i dyskutowany przez Zarząd Powiatu, Radę Powiatu, Radę Społeczną BCM oraz kierownictwo szpitala. W wyniku tych analiz powstał plan naprawczy, który we wrześniu 2015 roku został przyjęty przez Radę Powiatu. W ślad za tym Zarząd Powiatu przyjął szczegółowy harmonogram działań naprawczych BCM. Ich kierunek został pozytywnie oceniony przez Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej NIK.

 

NIK zalecił wzmocnienie nadzoru nad BCM. W jaki sposób będzie to realizowane?

Działania dotyczące wzmocnienia nadzoru nad BCM prowadzone są już od 2015 roku, po przyjęciu audytu zewnętrznego, rozpoczęte zostały przed kontrolą NIK i w głównej mierze dotyczą kontroli finansów, realizacji działań restrukturyzacyjnych dotyczących optymalizacji zatrudnienia kadry lekarskiej oraz optymalizacji etatów pracowników administracyjnych. Ponadto nadzorowana jest prawidłowość realizacji przychodów poza kontraktem NFZ. Pamiętajmy, że zalecenie (było bowiem tylko jedno zalecenie pokontrolne) wydane przez NIK dotyczyło okresu kontrolowanego, tj. 2005-2014, i nie uwzględniało działań podjętych w 2015 roku, czyli tych obecnych działań naprawczych przyjętych uchwałą Rady Powiatu we wrześniu 2015 r.

 

Kontrola NIK była prowadzona końcem ubiegłego roku. Dlaczego dopiero teraz wprowadzane są w życie wytyczne przedstawione przez NIK?

NIK sformułował tak naprawdę tylko jeden wniosek pokontrolny. Po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego Starosta wniósł uwagi i zastrzeżenia 7 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym 16 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK i dopiero 10 marca wpłynęła do starostwa ostateczna uchwała komisji. Zarówno uchwała, jak i wyniki kontroli zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu 22 marca br. Zarząd przyjął wniosek NIK do realizacji. Przeprowadzony w ubiegłym roku audyt zewnętrzny jest aktualniejszy, bo ilustruje obecny stan szpitala i wytycza kierunki działań mające na celu poprawę sytuacji finansowej BCM. Musimy sobie wszyscy uświadomić, że bez zwiększenia przychodów z NFZ trudno będzie utrzymać przez BCM ten zakres świadczonych usług medycznych i bilansować się finansowo.

Wydrukuj stronę