30 czerwca br. na Zamku Piastów śląskich odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu Brzeskiego – Sesja Absolutoryjna, na której m.in. oceniano Budżet Powiatu za 2010 r. Na sesji obecnych było 20 radnych.
W skład Zarządu Powiatu wchodzą w tej kadencji: przewodniczący – Maciej Stefański, z-ca przewodniczącego Ryszard Jończyk, członkowie: Janusz Gil, Jerzy Wrębiak, Andrzej Kostrzewa, natomiast w poprzedniej kadencji (do wyborów) w skład Zarządu Powiatu wchodził także Jan Golonka. Absolutorium zostało udzielone stosunkiem głosów 17 za, 3 wstrzymujących się. Radni podjęli tę decyzję po odczytaniu przez Skarbnik Iwonę Krzysztofek pozytywnej opinii o Budżecie Powiatu za rok 2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, a także po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Pozostałe stałe komisje Rady Powiatu także głosowały za udzieleniem absolutorium.

Przed udzieleniem absolutorium Starosta Powiatu Brzeskiego zaprezentował na sesji w formie prezentacji multimedialnej wykonane w ubiegłym roku inwestycje, aby radni mogli skutecznie ocenić zasadność ich realizacji. Najważniejsze inwestycje to m.in.: przebudowa i adaptacja pomieszczeń BCM na Szpitalny Oddział Ratunkowy, Modernizacja BCM w celu wykorzystania energii słonecznej (zadanie w toku), remonty dróg (m.in. Łkowice Brzeskie – Brzeg, Łosiów – Kantorowice, Wójtowice – Jaszów oraz drogi w Michałowicach i Dobrzyniu), budowa chodników w Mąkoszycach, Czepielowicach i na terenie Gminy Lewin Brzeski, remonty dróg w Brzegu – ul. Bolesława Chrobrego, Wrocławska, wiadukt kolejowy ul. Wyszyńskiego. Ponadto przeprowadzono remonty ZPO-W ”Szansa” w Brzegu i termomodernizacje ZSS w Brzegu i ZSR CKP w Grodkowie. Inwestycje objęły także zakup sprzętu przeciwpowodziowego, zakup kotłów do SOS-W w Grodkowie, wyposażenie pracowni przy ul. Kamiennej 1 oraz zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu i jednostek powiatowych. Plan Budżetu na 2010 rok to 84 mln 325 tys. 234 zł, wykonanie planu to 91 mln 837 tys. 796 zł, czyli wykonanie Budżetu wynosi 108%. Wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 12,2% (przy dopuszczalnym zadłużeniu do 60%). Zadłużenie powiatu wynika z potrzeby posiadania wkładu własnego w inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej, a powiat brzeski jest jednym z najmniej zadłużonych powiatów w Polsce. W 2010 roku wdrożono w powiecie brzeskim przez instytucje powiatowe takie jak PUP, PCPR, Starostwo Powiatowe około 20 programów unijnych takich jak m.in.: „Stop Bezradności”, „Nowe Doświadczenia Zawodowe”, „Aktywni”, „Profesjonalny Urząd”, „Mój Biznes”, „Dobry Start”, „Drzwi do Sukcesu”. Ze środków unijnych utworzono też Centrum Aktywizacji Zawodowej. Łącznie środki na promocję zatrudnienia wyniosły ponad 27 mln zł. (od 2006 roku wzrosły 4-krotnie) udzielona pomoc publiczna wyniosła ponad 12 mln zł. (od 2006 roku wzrosła 12-krotnie).

Starosta Maciej Stefański podziękował Członkom Zarządu, Radnym i pracownikom Starostwa Powiatowego w Brzegu za zrozumienie i wsparcie powiatowych działań, dobra współpracę pomiędzy organami powiatowymi. Podkreślił, że najważniejsze jest aby razem wałczyć o dobro powiatu, posługiwać się argumentami i dyskutować w celu osiągnięcia porozumienia, ale z zachowaniem kultury politycznej, z której Rada Powiatu Brzeskiego słynie od początku swojego istnienia. Sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Opolskiego złożył Radny Wojewódzki Krzysztof Konik. Przekazał on Radnym Powiatu m.in. informacje, że nasze województwo zajęło w 2010 roku pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu dotyczącym pozyskiwania środków unijnych (oczywiście miała na to wpływ również działalność Powiatu Brzeskiego jako lidera wojewódzkiego w pozyskiwaniu tych środków). Ponadto w czasie sesji zostało złożone przez Dyrektora Aleksandra Podgórnego sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2010. Ponieważ była to ostatnia sesja Rady Powiatu Brzeskiego przed wakacjami starosta wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Brzeskiego Henrykiem Mazurkiewiczem życzyli wszystkim obecnym życzenia przyjemnego urlopu i wypoczynku.
Rzecznik Prasowy Starosty

Brygida Jakubowicz

Wydrukuj stronę