Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego – gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna otrzymaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.
 
 
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( DZ. U. poz. 534).
Wydrukuj stronę